С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

21.01.2019 13:18

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на29.01.2019 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Наредба за  изменение и допълнение  на Наредба №15 за определянеразмера на местните данъци  на територията на община Дулово/Вх.№ 06/14.01.2019г./
  2. Приемане бюджета на община Дулово за 2019г./Вх.№ 09/15.01.2019г./
  3. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на община Дулово за 2019г. /Вх.№ 10/15.01.2019г./
  4. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Дулово за 2019г.-коригиран /Вх.№ 13/17.01.2019г./
  5. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018г. /Вх.№ 16/17.01.2019г./
  6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2019г. /Вх.№ 17/17.01.2019г./
  7. Разпореждане с имоти –частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 18/17.01.2019г./
  8. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №87504.138.11 по КК и КР на с. Яребица /Вх.№ 20/17.01.2019г./
  9. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на водопроводно отклонение на ПИ №18018.12.4 по КК и КР на с. Грънчарово/Вх.№ 21/17.01.2019г./

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово