С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

25.06.2019 14:50

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на28.06.2019 год. /петък/ от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Утвърждаване на мрежата и щата в детските градини и училищата на територията на община Дулово за учебната 2019/2020 година/Вх.№ 174/06.06.2019г./
  2. Приемане Доклада на Балансовата комисия за приемане на Годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2018 година /Вх.№ 150/16.05.2019г./
  3. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 176/14.06.2019г./
  4. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Окорш /Вх.№ 177/14.06.2019г./
  5. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Руйно /Вх.№ 180/17.06.2019г./
  6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска част от имот по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 178/14.06.2019г./.
  7. Предложение към община Дулово за закупуване на идеални части от имот в съсобственост, находящ се в с.Окорш /Вх.№ 179/14.06.2019г./.
  8. Приемане на План за защита при бедствия на община Дулово /Вх.№ 183/20.06.2019г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово