С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.03.2019 11:36

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на26.03.2019 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане актуализиран план за развитие на социалните услуги за 2019г. и План за развитие на социалните услуги в община Дуловоза 2020 година/Вх.№ 93/14.03.2019г./
  2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година/Вх.№ 94/14.03.2019г./
  3. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.8 по КК и КР на с. Грънчарово/Вх.№ 75/11.03.2019г./
  4. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.125 по КК и КР на с. Колобър/Вх.№ 46/15.02.2019г./
  5. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.23.134 по КК и КР на с. Колобър/Вх.№ 76/11.03.2019г./
  6. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.23.135 по КК и КР на с. Колобър/Вх.№ 77/11.03.2019г./
  7. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.126 по КК и КР на с. Колобър/Вх.№ 78/11.03.2019г./
  8. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.389 по КК и КР на с. Грънчарово/Вх.№ 79/11.03.2019г./
  9. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.388 по КК и КР на с. Грънчарово/Вх.№ 80/11.03.2019г./
  10. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.390 по КК и КР на с. Грънчарово/Вх.№ 81/11.03.2019г./
  11. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.391 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 81/11.03.2019г./
  12. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.392 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 83/11.03.2019г./
  13. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ №47696.56.232 по КК и КР на с. Межден/Вх.№ 84/11.03.2019г./
  14. Отдаване под наем на част от имот – публична  общинска собственостс ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 87/12.03.2019г./
  15. Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост в с.Паисиево  /Вх.№ 88/12.03.2019г./
  16. Отдаване под наем на част от имот – публична  общинска собственостс ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 89/12.03.2019г./
  17. Определяне пазарна стойност на ПИ №24030.32.13 по КК и КР на гр. Дулово, за сключване на окончателен договор в изпълнение на Предварителен договор №ПО-07-132/13.04.2018г. /Вх.№ 91/13.03.2019г./

 

 

 

 

 

 1. Промяна статут на имот №57995.38.118 по КК и КР на с. Правда от публична в частна общинска собственост /Вх.№ 96/15.03.2019г./
 2. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината  и кметовете на кметства в община Дулово /Вх.№ 95/15.03.2019г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 2. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово