С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.02.2019 17:34

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на26.02.2019 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Даване съгласие за предоставяне на имоти-полски пътища за стопанската 2018/2019г.на територията на община Дулово/Вх.№ 37/07.02.2019г./
  2. Разпореждане с имот –частна общинска собственост по регулационния план на с.Грънчарово/Вх.№ 45/15.02.2019г./
  3. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Яребица /Вх.№ 44/15.02.2019г./
  4. Учредяване право на ползване върху част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 46/15.02.2019г./
  5. Отдаване под наем на част от имот-публична  общинска собственост, находящ се в гр.Дулово/Вх.№ 43/14.02.2019г./
  6. Изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларен план за ПИ № 24030.121.16 по КК и КР на гр.Дулово /Вх.№ 47/15.02.2019г./
  7. Упълномощаване кмета на община Дулово за издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“  за обезпечаване  пълния размер на авансовото плащане по проект Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Дулово ”/Вх.№ 51/18.02.2019г./
  8. Упълномощаване кмета на община Дулово за издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“  за обезпечаване  пълния размер на авансовото плащане по проект Основен ремонт на сградите на СУ „Васил Левски“, гр.Дулово с внедряване на мерки за енергийна ефективност”/Вх.№ 50/18.02.2019г./
  9. Даване мандат на  кмета на община Дулово в качеството му на представител на Общината в Общото събрание на Асоциация по ВиК на област Силистра  да изрази позиция и гласува на редовно общо събрание на асоциацията,насрочено за 12.03.2019г. /Вх.№ 49/18.02.2019г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 2. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово