С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

17.12.2018 16:10

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на21.12.2018 год. /петък/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Одобряване на План-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Дулово за 2019 год.  /Вх.№ 365/28.11.2018г./
  2. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дулово за 2019 година /Вх.№ 374/17.12.2018г./
  3. Приемане на Културен календар на община Дулово за 2019 година /Вх.№ 375/17.12.2018г./
  4. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Грънчарово /Вх.№ 371/17.12.2018г./
  5. Разпореждане с имот –частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 372/17.12.2018г./
  6. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Правда /Вх.№ 373/17.12.2018г./
  7. Даване съгласие за извършване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи и между отделните обекти по бюджета на община Дулово за 2018г. /Вх.№ 379/17.12.2018г./

 

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.