С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.09.2017 19:23

Image removed.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.09.2017 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

1.1.  Извършване актуализация на бюджета за 2017г. /Вх.№ 249/13.09.2017г./

1.2.  Разпореждане с имоти-частна общинска собственост в урбанизираната територия по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 252/13.09.2017г./

1.3.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост в урбанизираната територия по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 253/13.09.2017г./

1.4.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост в землището на с.Грънчарово /Вх.№ 255/13.09.2017г./

1.5.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост  по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 256/13.09.2017г./

1.6.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост  по регулационния план на с.Межден /Вх.№ 258/13.09.2017г./

1.7.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 259/13.09.2017г./

1.8.  Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Върбино /Вх.№ 257/13.09.2017г./

1.9.  Разрешение за изработване на проект за  ПУП – план за и парцеларен план/план-схема за ПИ № 24030.32.9 по КК и КР на гр.Дулово /Вх.№ 254/13.09.2017г./

1.10.        Решение за отдаване под наем на части от имоти- общинска собственост /Вх.№ 251/13.09.2017г./

1.11.        Решение за отдаване под наем на  имот- общинска собственост /Вх.№ 250/13.09.2017г./

 

2.        Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

______________________________________________________________________________

7650 гр.Дулово, обл.Силистра,                            тел.: +359 864 23100                              e-mail: obs_dulovo@abv.bg

ул. „Васил Левски” № 18                                     факс:+359 864 23020                                         web: www.dulovo.bg