С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТОРЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.11.2018 14:49

Изх.№ 355/19.11.2018г.

 

На основание На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТОРЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на27.11.2018 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2019 година  /Вх.№ 338/07.11.2018г./
  2. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Дулово за 2019-2020 година /Вх.№ 342/12.11.2018г./
  3. За изменение на Решение № 466, по Прот.№ 36/ 31.08.2018г. на ОбС-Дулово, относно подновяване на Договор за управление на „МБАЛ-Дулово“ ЕООД гр.Дулово/Вх.№ 344/13.11.2018г./
  4. Даване съгласиеза ползване на банков кредит   за погасяване на натрупани задължения на „МБАЛ-Дулово“ ЕООД/Вх.№ 345/13.11.2018г./
  5. Отдаване под наем на имот –публична общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 343/13.11.2018г./
  6. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Окорш /Вх.№ 348/13.11.2018г./
  7. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ /Вх.№ 347/13.11.2018г./
  8. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №24030.1.490 по КК и КР на гр. Дулово /Вх.№ 346/13.11.2018г./
  9. Разпореждане с имоти-частна общинска собственост в землището нас.Поройно /Вх.№ 356/19.11.2018г./
  10. Разпореждане с имот-частна общинска собственост в землището на с.Боил /Вх.№ 357/19.11.2018г./

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово