С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

29.10.2018 12:25

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на30.10.2018 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Даване съгласие за отдаване под наем на част от имот общинска собственост с  ид.№ 24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 317/11.10.2018г./
  2. Даване съгласие за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост  /Вх.№ 318/11.10.2018г./
  3. Даване съгласие за отдаване под наем на част от имот общинска собственост с  ид.№ 24030.501.1931 по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 319/11.10.2018г./
  4. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Яребица /Вх.№ 321/17.10.2018г./
  5. Разпореждане с имот частна общинска собственост-поземлен имот с № 87504.53.5 по кадастралната карта  на с.Яребица /Вх.№ 322/17.10.2018г./
  6. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Яребица /Вх.№ 320/17.10.2018г./
  7. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Водно /Вх.№ 328/23.10.2018г./
  8. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Правда /Вх.№ 327/23.10.2018г./
  9. Даване съгласие за дарение на имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 330/23.10.2018г./

 

 1. Докладна записка от инж.Сезгин Галиб-председател на ОбС-Дулово, относноприемане на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване конфликт на интереси в Общински съвет-Дулово /Вх.№ 323/17.09.2018г./

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово