ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014

03.05.2016 13:06

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

№ 19-19-1-01-40

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”    на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОЕКТА:

 СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ   ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА 

ПОКАНА

На 13 май ще се проведат три обществени обсъждания на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Дулово-Алфатар-Кайнарджа -  дейности по точка 5.4 от бюджета на Заявлението за изразяване на интерес. Обсъжданията ще се проведат в трите общински центъра в следния времеви график:

 

 

Населено място

Място, адрес

Дата

Час

1

гр. Дулово

Зала 2 на Община Дулово,

гр. Дулово, ул. Васил Левски 18

13.05.2016

9.00

2

гр. Алфатар

Зала на община Алфатар

град Алфатар, ул. „Йордан Петров“ №6

13.05.2016

11.00

3

с. Кайнарджа

Община Кайнарджа, с. Кайнарджа, ул. граф Румянцев 8, Туристически посетителски център

 

13.05.2016

13.00

 

Договор№ РД50-198/07.12.2015  между СНЦ „ДУЛОСУ“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

    Бенефициент: СНЦ „ДУЛОСУ“,

    Начало: 07.12.2015 година

    Край:     07.09.2016 година

    Безвъзмездна финансова помощ: 58 674,90 лева