ДО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И НПО

26.04.2016 11:34

ПОКАНА

 

ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9oP001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

 

            УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПАРТНЬОРИ,

          

           Министерството на труда и социалната политика, като управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките   ресурси“ 2014-2020 обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9oP001-2.002  „Независим живот.

Цел на процедурата е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване.

Проектното предложение на Община Дулово, предвижда създаване и функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Реализирането на дейностите по проекта ще гарантира достъп до интегрирани услуги /здравни, социални и психологически/ за лицата от целевата група и ще даде възможност за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи на територията на община Дулово.

 С Решение №81, Протокол №7 от 26.04.2016г., Общински съвет, гр.Дулово одобри партньорско споразумение по Проекта.

За тази цел на 28.04.2016г. /четвъртък/ от 11.30ч. в заседателната зала на Общински съвет, гр.Дулово ще се проведе публичен подбор на кандидат-партньори, за които е задължително да бъдат заложени следните изисквания:

- Партньорът/ите има/т поне един осъществен проект в сферата на социалните услуги или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение;

- В случай, че партньорът участва в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен асистент, социален асистент, домашен помощник и др.), следва да докаже, че има собствен персонал, назначен на трудов договор;

- Общо за приключилите две предходни финансови години, Партньорът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще разходва по проекта (в случай, че е приложимо, т.е предвидено е партньорът да разходва средства по проекта).

 

Моля, всички, които имат интерес и желаят партньорство в проектното предлoжение, да се явят

в определения час и място.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД