ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

14.05.2016 17:39

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

По Решение на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Дулово-Алфатар-Кайнарджа”  № 4 от 09.05.2016 година, на основание Член 24 от Устава, свиквам общо събрание на Сдружението на 26.05.2016 година при следния дневен ред:

1.      Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Дулово-Алфатар-Кайнарджа”

2.      Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Дулово-Алфатар-Кайнарджа” по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

3.      Разни.

Събранието ще се проведе от 16:00 часа в Зала 2 на Община Дулово – град Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

Председател на УС:

Доротея Димитрова Тотева