ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

01.09.2016 07:32

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща в гр. Силистра. Общински експерти, представители на Сдружения с нестопанска цел и центрове за обучения ще бъдат запознати с процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Процедурата цели да подобри качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, достъпа до заетост и участие на пазара на труда, както и да повиши мотивацията и възстанови  трудовата активност на лицата от уязвимите групи. Предвидена е възможност и за професионално обучение и насърчаване на социалното включване на трайно неактивни лица над 30 годишна възраст, хора с увреждания и членове на техните семейства, както и увеличаване броя на семейства с деца (включително с увреждания), които са започнали да търсят работа.

Предвидената безвъзмездна финансова помощ е до 100% за проекти от 80 000 лв. до 391 166 лв. Общият бюджет на процедурата е 20 000 000лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 октомври 2016 г., 17:30 ч. чрез ИСУН 2020.

Срещата ще се проведе на 1 септември (четвъртък) 2016 г. от 10:00 часа в залата на ОИЦ-Силистра и е открита за медии.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.