ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

02.09.2016 16:50

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

На 1 септември 2016 г. в залата на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ)  се проведе информационна среща за представяне на процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Тя се реализира в рамките на две приоритетни оси и обхваща следните основни цели: да се подобри качеството на живот и мотивацията, достъпа до заетост и участие на пазара на труда, както и възстановяване на трудовата активност на лицата от уязвимите групи.

Процедурата предоставя възможност за професионално обучение и насърчаване на социалното включване на трайно неактивни лица над 30 годишна възраст, хора с увреждания и членове на техните семейства, както и увеличаване на броя на семейства с деца (включително с увреждания), които са започнали да търсят работа. Допустими кандидати са общини и доставчици на социални услуги. Партньорство по настоящата процедура е възможно, но не е задължително. Партньори могат да бъдат общини, доставчици на социални услуги, обучителни институции или организации, работодатели, центрове за информационно и професионално ориентиране, организации, предоставящи посреднически услуги или неправителствени организации.

Общият бюджет на процедурата е 20 000 000 лв., разпределени по равно за дейности по двете приоритетни оси. Стойността на отделен проект може да бъде от 80 000 лв. до 391 166 лв, като безвъзмездното финансиране е до 100%.

Кандидатстването става по електронен път чрез информационната система ИСУН 2020, като приемането на проектни предложения приключва на 31.10.2016 г в 17.30 часа.

На срещата присъстваха представители на общинските администрации в област Силистра, сдружения с нестопанска цел, доставчици на социални услуги и центрове за професионално обучение. Възникналата дискусия се оказа полезна за всички участници в информационното събитие. Стана ясно, че всички общини в област Силистра вече изпълняват проекти, финансирани в рамките на процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Обсъдени бяха и възможностите за доразвиване на вече съществуващи дневни центрове в областта, предоставяне на допълнителни услуги за целевите групи, както и надграждане на постигнатото до сега в социалната сфера през програмния период 2007-2013 г.

 

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.