ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД- КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

09.09.2016 08:22

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО

ИНЖ.СЕЗГИН ГАЛИБ

 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА

 

ОТ Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД- КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на община Дулово

 

 

          Уважаеми господин Галиб,

 

            Народното събрание на Република България прие Закон за предучилищното и училищното образование (обн.в ДВ,бр.79 от 13.10.2015г.),който влезе в сила от 01.08.2016г. Член 346 от този закон възлага на общините да водят регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие.Обстоятелствата,които подлежат на вписване в регистъра,както и редът за вписване да се определят с наредба на Общинския съвет.

 

            Досега не е приемана наредба, която да регламентира създаването на регистър,в който служебно да се вписват общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие.

 

            Приемането на тази наредба ще систематизира информацията за общинските детски градини и центровете за личностно развитие,ще създаде информационна база данни за тях. Регистърът ще е публичен и ще даде достъпност и публичност на информацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предвид гореизложеното,правя предложение Общински съвет-Дулово да вземе

следното

 

 

РЕШЕНИЕ

 

На основание чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ПРИЕМА Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в община Дулово.

 

 

 

 

 

ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

 

 

 

Съгласувал:

ДОРОТЕЯ ТОТЕВА

Зам.кмет „Хуманитарни дейности”

 

 

 

 

МАРИАНА ИЛИЕВА

Началник Направление „Образование-ЦДГ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Серихан Сефер

Гл.експет в Направление „Образование-ЦДГ”