Обява Долец 02.07.2012

13.06.2012 11:03

На основание Заповед №383/11.06.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 02.07.2012г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

 

1.1. Поземлен имот с номер 120183, находящ се в землището на с.Долец, община Дулово, с ЕКАТТЕ 21926, с площ 7,941 дка, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5627/29.03.2012г., при съседи имоти с номера: 120153, 000106, 120164, 120193, 120191, 120147, при първоначална тръжна цена в размер на 5 803,00лв. без ДДС /пет хиляди осемстотин и три лева/, депозит за участие в търга 580,30лв., стъпка на наддаване 580,30лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Поземлен имот с номер 120164, находящ се в землището на с.Долец, община Дулово, с ЕКАТТЕ 21926, с площ 1,600 дка, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5626/29.03.2012г., при съседи имоти с номера: 120183, 120193, 120194, 120165, 000106 при първоначална тръжна цена в размер на 1 004,00лв. без ДДС /хиляда и четири лева/, депозит за участие в търга 100,40лв., стъпка на наддаване 100,40лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Поземлен имот с номер 120194, находящ се в землището на с.Долец, община Дулово, с ЕКАТТЕ 21926, с площ 6,668 дка, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5625/29.03.2012г., при съседи имоти с номера: 050405, 120193, 120164, 120165, при първоначална тръжна цена в размер на 4 873,00лв. без ДДС / четири хиляди осемстотин седемдесет и три лева /, депозит за участие в търга 487,30лв., стъпка на наддаване 487,30лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търговете. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търговете в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 16.07.2012г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4.Заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 5.Удостоверение за актуално състояние; 6.Заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

11.06.2012г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово