Обява Долец 04.07.2012

13.06.2012 11:08

На основание Заповед №386/12.06.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 04.07.2012г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

 

1.1. Поземлен имот с номер 119811, находящ се в землището на с.Долец, община Дулово, с ЕКАТТЕ 21926, с площ 2.669 дка /два декара шестстотин шестдесет и девет кв.м./, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5631/29.03.2012г., при съседи имоти с номера: 118037, 118187, 118120, 118182, 050405, 119812, при първоначална тръжна цена в размер на 1670,00лв. без ДДС /хиляда шестстотин и седемдесет лева/, депозит за участие в търга 167,00лв., стъпка на наддаване 167,00лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Поземлен имот с номер 118187, находящ се в землището на с.Долец, община Дулово, с ЕКАТТЕ 21926, с площ 2,085 дка /два декара и осемдесет и пет кв.м./, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5632/29.03.2012г., при съседи имоти с номера: 000105, 118120, 119811, 118037, 000106, 118123, при първоначална тръжна цена в размер на 1308,00лв. без ДДС /хиляда триста и осем лева/, депозит за участие в търга 130,80лв., стъпка на наддаване 130,80лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Поземлен имот с номер 053058, находящ се в землището на с.Върбино, община Дулово, с ЕКАТТЕ 12721, с площ 3,283 дка /три декара двеста осемдесет и три кв.м./, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5620/17.11.2011г., при съседи имоти с номера: 053057, 000086, 053059, 000086, при първоначална тръжна цена в размер на 2 063,00лв. без ДДС / две хиляди шестдесет и три лева /, депозит за участие в търга 206,30лв., стъпка на наддаване 206,30лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търговете. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търговете в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 18.07.2012г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4.Заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 5.Удостоверение за актуално състояние; 6.Заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

 

12.06.2012г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово