ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.101 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ-КОМПОНЕНТ 3”

01.06.2020 10:42

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.101

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ-КОМПОНЕНТ 3” , ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020” , СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ

 

Image removed. ПРОЕКТ № ВG05M9OP001-2.101-0115

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ /материален и кадрови / капацитет за предоставянето им.

 

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 314 820,00 лева, в това число средства от Европейския социален фонд – 267 597,00 лева и национално финансиране – 47 223,00 лева.

 

 

 

 

НАЧАЛО: 08.05. 2020 година

 

КРАЙ: 31.12. 2020 година

 

 

 

Община Дулово,  в качеството на конкретен бенефициент по Процедура  BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

 Приема  заявки от лица, които желаят да им бъдат предоставяни следните услуги:

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

• заплащане на битови сметки;

• заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Услугите ще се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следните целеви групи:

• Възрастни хора над 65 г. /навършили 66 г./, с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

• Хора с увреждания и техните семейства;

• Възрастни в риск, а именно лица:

o в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

o поставени под карантина във връзка с COVID-19;

o самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Лицата, които имат необходимост от предоставяните по проекта услуги, могат да заявят своето желание на тел.: 0882240282