Информация за напредъка по Проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дулово”

25.08.2020 16:02

Продължава изпълнението на проектните дейности по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От стартирането на проекта до края на м.юли 2020г., 282 лица - възрастни хора над 65години , хора с увреждания и възрастни в риск са получили следните услуги: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни услуги /заплатени със средства на потребителите/.

С реализирането на дейностите по проекта  се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с ограничаване контактите между хората, подкрепят се лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19 и се създадат условия за осигуряване на жизнено важни продукти за населението с цел неговата защита.