Обява 1-11

19.10.2012 13:49

О Б Я В А

 

На основание Заповед №762/18.10.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични явни търгове на 01.11.2012г. за учредяване възмездно право на ползване за срок от 1 /една/ стопанска година /2012г.-2013г./, както следва:

1.1. Имот №042007 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Казълпелит”, ЕКАТТЕ 81966, земя с площ 4,653дка, земя трета категория, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5368/23.12.2005г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№11/03.01.2006г., при съседи имоти с номера:000049, 042006, 042009 и 000203, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 36,85лв., стъпка на наддаване в размер на 3,68лв. и депозит в размер на 3,68лв. и начален час 10,00часа.

1.2. Имот №057012 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Къндралък”, ЕКАТТЕ 81966, земя с площ 9,991дка от тях 6,994дка са трета категория и 2,997дка пета категория, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5369/23.12.2005г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№10/03.01.2006г., при съседи имоти с номера:057011, 000125, 057013 и 000052, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 71,21лв., стъпка на наддаване в размер на 7,12лв. и депозит в размер на 7,12лв. и начален час 10,30часа.

1.3. Имот №057018 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Къндралък”, ЕКАТТЕ 81966, с площ 6,136дка, земя трета категория, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5370/23.12.2005г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№9/03.01.2006г., при съседи имоти с номера:000052, 057014 и 057017, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 48,59лв., стъпка на наддаване в размер на 4,85лв. и депозит в размер на 4,85лв. и начален час 11,00часа.

1.4. Имот №059033, в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Батаклък”, ЕКАТТЕ 81966, земя с площ 22,883дка, от тях 9,154дка са трета категория и 13,729дка са шеста категория, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5371/23.12.2005г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№8/03.01.2006г., при съседи имоти с номера:000123, 059035, 059034, 059015, 059016 и 059032, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 144,97лв., стъпка на наддаване в размер на 14,49лв. и депозит в размер на 14,49лв. и начален час 11,30часа.

 

2.Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC: IORTBGSF най-късно до приключване на последния работен ден, преди провеждането на търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 15.11.2012г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

18.10.2012 год. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово