Обява 31.10.2012

19.10.2012 13:52

О Б Я В А

 

На основание Заповед №763/18.10.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични явни търгове на 31.10.2012г. за учредяване право на възмездно ползване за срок от 1 /една/ стопанска година /2012г.-2013г./, както следва:

1.1. Имот №011091 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Араплък”, ЕКАТТЕ 81966, земя пета категория, с площ 5,002дка, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5364/23.12.2005г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№15/03.01.2006г., при съседи имоти с номера: 000047, 011052 и 011051, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 26,41лв., стъпка на наддаване в размер на 2,64лв. и депозит в размер на 2,64лв. и начален час 10,00часа.

1.2. Имот №016016 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Коджа чаир”, ЕКАТТЕ 81966, земя трета категория, с площ 4,077дка, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5365/23.12.2005г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№14/03.01.2006г., при съседи имоти с номера: 016044, 016014, 016015, 000044 и 016017, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 32,28лв., стъпка на наддаване в размер на 3,22лв. и депозит в размер на 3,22лв. и начален час 10,30часа.

1.3. Имот №023002 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Овенски път”, ЕКАТТЕ 81966, земя с площ 15,769дка от тях 1,577дка са трета категория и 14,197дка шеста категория, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5366/23.12.2005г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№13/03.01.2006г., при съседи имоти с номера:000206, 023001 и 000128, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 83,26лв., стъпка на наддаване в размер на 8,32лв. и депозит в размер на 8,32лв. и начален час 11,00часа.

1.4. Имот №026003 в землището на с.Черник, община Дулово, местността „Бьоберлик”, ЕКАТТЕ 81966, земя с площ 6,987дка от тях 4,892дка са пета категория и 2,095дка шеста категория, с начин на трайно ползване училищна нива, описан в АЧОС №5367/23.12.2005г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№12/03.01.2006г., при съседи имоти с номера:000065, 026002, 026018 и 026004, начална годишна цена за ползване на имота в размер на 36,89лв., стъпка на наддаване в размер на 3,68лв. и депозит в размер на 3,68лв. и начален час 11,30часа.

 

2.Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC: IORTBGSF най-късно до приключване на последния работен ден, преди провеждането на търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 14.11.2012г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

18.10.2012 год. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово