ОИЦ-СИЛИСТРА С ОНЛАЙН СЪБИТИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

15.12.2020 17:19

Днес, 15 декември 2020 г., Областен информационен център – Силистра проведе информационно събитие на тема: „Прилагане на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнение на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“. Ана Караджова, управител на ОИЦ-Силистра, разясни същността на Интегрирания териториален подход, който ще се прилага при изпълнение на Програмата за развитие на регионите през следващия програмен период 2021-2027 г. Водещото при него ще е ефективното и териториално разпределение на инвестициите, според специфичните нужди и потенциала за развитие на съответния район и в интерес на местните общности.

Интегрираният териториален подход ще се реализира чрез новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще включват взаимосвързани и допълващи се проекти, при най-подходящата комбинация от ресурси и мерки за постигане на конкретни цели и решаване на специфични местни проблеми. Кандидатстването ще се осъществява с изготвяне на Концепции за ИТИ при задължително сътрудничество между поне трима партньори. При подготовката и изпълнението на проектите се предвижда участието в широко партньорство между общини, административни звена и публични институции, бизнес, браншови и синдикални структури, учебни заведения или научни организации, НПО и обществени организации и др.

По време на събитието, експертите от ОИЦ – Силистра представиха и примерни модели за концепции на ИТИ и запознаха присъстващите с новия състав и функции на Регионалните съвети за развитие (РСР) в процеса на подбора и класирането на концепциите, както и новите отговорности на експертите от Областните информационни центрове. Те ще бъдат включени в Експертни звена към РСР – Звеното за медиации ще оказва подкрепа на потенциални бенефициенти и заинтересовани страни при сформиране на партньорства, идентифициране на идеи и подготовка на идейната концепция за ИТИ, както и ще консултира насочването на всяка идея към конкретна програма или други източници на финансиране. Звеното за публични консултации ще има ангажимент да провежда информационни кампании, обсъждания и консултации за проучване на обществените нагласи и измерване на обществената подкрепа към всяка една подадена проектна идея.

Събитието бе част от общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2020 г. и в него се включиха представители на общински администрации на територията на област Силистра, на институции и неправителствени организации, на бизнеса и гражданското общество от региона. Видеото от срещата е налично в профила на Областен информационен център – Силистра.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.