Обява лавки 30.10.2012

19.10.2012 13:55

О Б Я В А

 

На основание Заповед №758/18.10.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Търгове чрез явно наддаване на 30.10.2012г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост –помещение на първи етаж в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с.Черник, находящо се в с.Черник, кв.15, п.ІV, с АПОС №119/04.11.1998год., с площ 14.40кв.м., с предназначение – ученически бюфет, при първоначален годишен наем в размер на 525,31лв. без ДДС /Тарифа – Бързи закуски, пицарии, закусвални – 3,04лв./кв.м./, стъпка на наддаване в размер на 52,53лв и депозит в размер на 52,53лв. И начален час 10,00часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост –помещение находящо се на първи етаж в сградата на СОУ „Йордан Йовков” – с.Окорш, находящо се в с.Окорш, кв.8, п.ІV, пл.№107, с АПОС №187/03.02.1999год., с площ 36кв.м., с предназначение – ученически бюфет, при първоначален годишен наем в размер на 1313,28лв. без ДДС /Тарифа – Бързи закуски, пицарии, закусвални – 3,04лв./кв.м./, стъпка на наддаване в размер на 131,32лв и депозит в размер на 131,32лв. И начален час 10,30часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост – едно помещение до стълбището в сутерена на сградата на ОУ „Христо Смирненски” – гр.Дулово, находящо се гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №17, ид.№24030.501.571.1., с АПОС №357/25.09.2000год., с площ 33кв.м., с предназначение – ученически бюфет, при първоначален годишен наем в размер на 1203,84лв. без ДДС /Тарифа – Бързи закуски, пицарии, закусвални – 3,04лв./кв.м./, стъпка на наддаване в размер на 120,38лв и депозит в размер на 120,38лв. И начален час 11,00часа.

2.Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC: IORTBGSF най-късно до приключване на последния работен ден, преди провеждането на търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 13.11.2012г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат.

 

 

18.10.2012 год. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово