ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. НЕВХИС МУСТАФА – председател на Общински съвет-Дулово

22.04.2021 12:26

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от инж. НЕВХИС МУСТАФА – председател на Общински съвет-Дулово

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Удостояване на д-р Стефан Димитров Иванов със званието „Почетен гражданин на град Дулово“

 

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            В деловодството на Общински съвет-Дулово постъпи предложение от Инициативен комитет да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Дулово“ д-р Стефан Димитров Иванов, роден в гр.Дулово на 01.05.1961г. .

            Стефан Димитров Иванов е доктор по биохимия. Професионалния си път започва като главен зоотехник, а впоследствие и като зам.-директор на птицекомбинат „Цар Асен“ Дулово, управител на фуражния завод „Гарант“ ЕООД гр.Дулово, изпълнителен директор на „Зърнени храни Силистра“ АД. Неговите заслуги за стопанското развитие на град Дулово и региона са добре известни, а трудът му е получил широко обществено признание. Носител е на множество награди и отличия. Заради отличната му подготовка като специалист и мениджър, и дългогодишния му професионален опит в областта на земеделието и търговията на международните пазари, д-р Стефан Иванов е ценен и като лектор от студентите в Икономически университет – Варна, подпомагайки тяхното обучение с достъп до практически знания, с анализи на материята, обвързана с реални данни.

            Инициативността и професионалното и личностно развитие, изявената му гражданска позиция са ценени от общността, от жителите на град Дулово и д-р Стефан Иванов е избран за общински съветник в периода 2003-2007г. След приключване на мандата си, той все така ангажирано продължава да работи за модернизирането на град Дулово, построявайки хотел и административни сгради, изгражда улично осветление със собствени средства, облагородява и поддържа градския парк около паметника на Васил Левски, с което допринася за европейски облик на града. Работейки за опазването и реставрирането на храмове и обществено значими сгради, д-р Стефан Иванов участва активно в изграждането на православен храм „Св. Архангел Михаил“ в с. Черковна, облагородява и озеленява градината на храма, изгражда и дарява поливна система.

            Отчитайки заслугите на д-р Стефан Иванов, считам че той е достоен кандидат да му бъде присъдено званието „Почетен  гражданин на град Дулово“.

            Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Удостоява д-р Стефан Димитров Иванов със званието „Почетен гражданин на град Дулово“
  2. Възлага на Председателя на Общински съвет-Дулово да организира връчването на отличията на званието на тържествено заседание на общинския съвет на Празника на град Дулово 14-ти май 2021г.

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово