ОБЩИНА ДУЛОВО СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДУЛОВО“

30.06.2021 15:38

ОБЩИНА ДУЛОВО СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДУЛОВО

От 01.07.2021г. стартира  изпълнението на Проект №BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

С изпълнение на дейностите по Проекта се цели да се осигури подкрепа, чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 120 потребители в общината от специално нает и обучен за целта персонал. Допустима целева група са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина. 

Общо 30 социални асистенти, медицинска сестра и психолог ще предоставят на потребителите:

1.Мобилни интегрирани здравно-социални услуги /медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарствата и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги-помощ при лична хигиена, поддържане хигиена на дома, социални контакти и др./;

2.Психологическа подкрепа, консултиране;

3.Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 

Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 01.07.2021 г. Общата стойност на безвъзмездната финансовата помощ е 263 692.80лв, в това число средства от ЕСФ - 263 692.80лв