ОБЯВА Във връзка с изпълнение на Договор № проект BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово"

02.07.2021 10:34

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Договор № проект BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово", осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, Община Дулово в качеството си на бенефициент обявява подбор на персонал, както следва:

„Социален асистент” – 30 бр., наети на трудово правоотношение в рамките на 5 часов работен ден за срок до 31.07.2022г.

Медицинска сестра – 1 бр. , заетост  до  4 часа  на ден, за срок до 31.07.2022г.;

Психолог – 1бр.,заетост до 4 часа на ден за срок до 31.07.2022г.;  

         Изисквания към кандидатите за обявените длъжности:

 -   да са пълнолетни граждани;

 -   да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

-    да не са осъждани;

-  да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора с ограничения, или в невъзможност за самообслужване. 

Изисквания за заемане на длъжността  Медицинска сестра:

- Завършено медицинско образование;

-Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;

- Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

- Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

- Професионален опит – минимум 1 година в сферата на здравеопазването

 - Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в  екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми. 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-  Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на  здравеопазването „Методика за предоставяне на                патронажни грижи по домовете за възрастни хора        и      хора с                  увреждания”;

-  Събира и предоставя здравна информация за потребителите на екипа за управление на услугата;

-  Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс, температура и др.);

-  Разработва здравни планове за медицински грижи на  потребителите;

-  Съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените

изследвания и предписани манипулации;

-  Поддържа тясна връзка с близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние;

Води необходимата документация и отчетност; 

Изисквания за заемане на длъжността  „Социален асистент“:

- Завършено образование – основно;

- Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;

- Придобита квалификация за „Домашен помощник“, „Социален асистент“ и „Личен   асистент“  се счита за предимство;

- Способност за планиране и организиране на дейността, умения за

самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за

адекватно  и бързо решаване на проблеми. 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-  Подпомага специалиста по „Здравни грижи“ при извършване на

дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности;

- Поддържа личната хигиена на потребителя, както и поддържа хигиената в помещението, което потребителят обитава;

- Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със       средства на потребителя);

-  Съдейства при приготвяне на храна, съобразно здравословното             състояние на лицето;

- Съдейства при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при                    необходимост);

- Съдейства за закупуване на лекарства и заплаща битови сметки (със средства на потребителя);

-  Съдейства за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома;

- Административна помощ - съдейства за изготвяне на необходимите     документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от      болница: попълва и подава на необходимите формуляри, като данъчни декларации, попълване и подаване па заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други        институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ;

-  Оказва помощ при придвижване на потребителя в дома и извън него;

- Оказва помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;

- Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти;

 Води необходимата документация и отчетност. 

Изисквания за заемане на длъжността Психолог:

Степен на завършено образование – бакалавър или магистър;

Специалност –  психология; Професионален опит – 1 година

Основни задължения и отговорности:

Предоставяне на психологическа подкрепа и психологическо

- Консултиране на лицата от целевите групи по проекта;

- Подкрепа при  идентифициране на проблеми при кризисни ситуации, конфликти, демотивация, загуба и други;

-  Насърчаване на комуникацията и поддържането на социални        контакти;

- Участва в дейността по предоставянето на интегрирани            здравно-социални услуги.   

Необходими документи:

-Заявление (по образец)

-Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-Автобиографи

-Документ за завършено образование - копие;

-Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

-Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

- Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

 

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Дулово – www.dulovo.bg , рубрика  „Европроекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа + в община Дулово“  както и да се получат на място:

- в сградата на Община Дулово,гр.Дулово,  ул. „Васил Левски“ № 18, ет.1, ст. 3

Срок за подаване на документи -  всеки работен ден от 05.07.2021г. до 16.07.2021г. от 9.00 до 16.30 часа.

Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Дулово, гр.Дулово,  ул. „Васил Левски“ № 18,както и на сайта на Община Дулово, www.dulovo.bg , рубрика  „Европроекти“/

 Изисквания към кандидат-потребителите:               

Кандидатите,  които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

-Лица с увреждания;

-Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;

-Възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 години;

-Лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, за които има     социална необходимост от социални услуги;

-Лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и                  преодоляване на последиците от COVID-19.

Кандидат - потребителите ще бъдат класирани, след извършена оценка на потребностите.

Желаещите да ползват услугите, подават в Община Дулово следните документи:

-Заявление за кандидатстване /по образец/

-Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му           представител – настойник, родител, попечител – за справка;

-Декларация за обработка на лични данни /по образец/

-Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други

медицински документи);

-Формуляр от личен лекар /по образец/

Потребителите ще получават  почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности       (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на потребител на ден за срок от 12 месеца. /до 31.07.2022г./.   Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Дулово – www.dulovo.bg , рубрика  „Европроекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа + в община Дулово“  както и да се получат на място:

- в сградата на Община Дулово,гр.Дулово,  ул. „Васил Левски“ № 18, ет.1, ст.3

Забележка: Заявления за кандидатстване могат да се подават през целия период на изпълнение на проекта.