СЪОБШЕНИЕ

20.07.2021 11:56

Във връзка с изпълнение на Договор № проект BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово", осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, Община Дулово в качеството си на бенефициент удължава срока за подбор на персонал до 16.30ч. на 22.07.2021г.  Условията за кандидатстване са публикувани в обявата от 02.07.21г. на сайта на общината https://dulovo.bg/node/5246 и остават непроменени.