С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.11.2021 15:22

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.11.2021 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

  1. Приемане на „Програма за управление дейностите по отпадъците на Община Дулово за периода 2021-2028г.”/Вх.№ 395/03.11.2021г./.
  2. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Дулово /Вх.№ 419/16.11.2021г./.
  3. Прекратяване на прокура на „МБАЛ-Дулово“ ЕООД и назначаване на управител до провеждане на конкурс /Вх.№ 408/16.11.2021г./
  4. Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Дулово“ ЕООД, гр.  Дулово /Вх.№ 421/17.11.2021г./
  5. Предоставяне на общински имоти с начин  на  трайно ползване – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за стопанската  2021-2022 година /Вх.№ 377/25.10.2021г./.
  6. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост  по регулационния план   на с. Колобър /Вх.№ 392/02.11.2021г./
  7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово  /Вх.№ 393/02.11.2021г./.
  8. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост  в землища на с. Секулово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, област Силистра, чрез продажба по реда на чл. 22а от Закон за насърчаване на инвестициите /Вх.№ 380/25.10.2021г./.
  9. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Дулово /Вх.№ 401/11.11.2021г./
  10. Разпореждане с имот - частна общинска собственост   по регулационния план с. Боил /Вх.№403/11.11.2021г./
  11. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Окорш /Вх.№407/16.11.2021г./
  12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска собственост по регулационния план на с. Боил /Вх.№ 402/11.11.2021г./
  13. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за изменение на кадастрален план (КП), изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) за УПИ V-44, кв. 3 по плана на с. Яребица и изменение на уличната регулация от ос.т. 124 до новосъздадена ос.т. 124а /Вх.№ 394/02.11.2021г./

 

 

 

  1. Извършване на вътрешно компенсирани промени в бюджета на    Община Дулово за 2021г. /420/16.11.2021г./
  2. Одобряване на план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2022г. /Вх.№ 424/19.11.2021г./

 

 1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа-председател на ОбС-Дулово, относно приемане на нов Правилник за организация и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово