С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

13.12.2021 17:17

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 21.12.2021 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

  1. Даване съгласие за сключване на допълнително споразумение към Договор за дарение №006/26.11.2018г. /Вх.№ 453/09.12.2021г./
  2. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в община Дулово /Вх.№ 451/08.12.2021г./
  3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Паисиево /Вх.№ 455/09.12.2021г./
  4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово /Вх.№ 456/09.12.2021г./
  5. Учредяване възмездно право на строеж в имот - частна общинска собственост по КК и КР на гр. Дулово /Вх.№ 457/09.12.2021г./
  6. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 55186.117.284 по КК и КР на с. Паисиево /Вх.№ 454/09.12.2021г./
  7. Извършване на вътрешно компенсирани промени в бюджета на община Дулово за 2021 година /Вх.№ 458/13.12.2021г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово