С В И К В А М ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

17.01.2022 09:51

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 25.01.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

  1. Приемане Отчет за  състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление   за 2021 год. /Вх.№ 19/13.01.2022г./
  2. Приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост  за 2022 год. /Вх.№ 20/13.01.2022г./
  3. Даване съгласие за предоставяне за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горски територии, собственост на община Дулово  /Вх.№ 02/05.01.2022г./
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Руйно /Вх.№ 11/11.01.2022г./
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Овен /Вх.№ 13/11.01.2022г./
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Колобър  /Вх.№ 15/11.01.2022г./
  7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Яребица /Вх.№ 12/11.01.2022г./
  8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Вокил /Вх.№ 14/11.01.2022г./
  9. Одобряване на цена за учредяване право на прокарване за водопроводно отклонение и електрозахранване на обект през имот – публична общинска собственост по КК и КР на с. Вокил /Вх. № 25/14.12.2022г./

 

 

 

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово