Информация за напредъка по Проект "Патронажна грижа + в община Дулово"

28.01.2022 17:33

Продължава  изпълнението на дейностите по Проект №BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Чрез проектните дейности се осигурява подкрепа на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина до 2 часа на ден. 

От стартирането на проекта  130 потребители от общината са получили мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домашна среда, психологическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). 

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.

Екипът по проекта периодично извършва проверки, относно качеството на предоставените услуги. На този етап социалните асистенти, психологът и медицинската сестра съвестно изпълняват задълженията си.

Провеждат се разговори с потребителите на услугите, с цел проучване на потребителско мнение и оценка. В разговорите, потребителите  изказват своята  благодарност и задоволство от предоставените услуги.

Изпълнението на проектните дейности улеснява достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.