С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

14.04.2022 11:49

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 21.04.2022 год. /четвъртък/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане бюджета на община Дулово за 2022 година /Вх.№ 105/01.04.2022г./.
  2. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на община Дулово за 2022г./Вх.№ 106/01.04.2022г./.
  3. Даване мандат и изразяване на позицията на община Дулово в Общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра  /Вх.№ 135/12.04.2022г./.
  4. Даване на предварително съгласие за провеждане на процедура, свързана с промяна на предназначението на земеделска земя – общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с ид. № 55186.121.5 по КК и КР на с. Паисиево /Вх.№ 120/11.04.2022г./.
  5. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. № 81150.721.18 и ПИ с ид. № 81150.721.20 по КК и КР на с. Чернолик /Вх.№ 121/11.04.2022г./.
  6. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 53148.120.419 по КК и КР на с. Овен /Вх.№ 122/11.04.2022г./.
  7. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  38073.19.14 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 123/11.04.2022г./
  8. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.4.181 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 124/11.04.2022г./
  9. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.5.143 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 125/11.04.2022г./
  10. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.5.17 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 126/11.04.2022г./
  11. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.1.26 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 127/11.04.2022г./
  12. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.5.146 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 128/11.04.2022г./
  13. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.5.145 по КК и КР на с. Секулово  /Вх.№ 129/11.04.2022г./.
  14. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.5.144 по КК и КР на с. Секулово  /Вх.№ 134/11.04.2022г./.
  15. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.2.180 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 130/11.04.2022г./.
  16. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.2.1 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 131/11.04.2022г./.
  17. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.1.141 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 132/11.04.2022г./.
  18. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. №  66038.1.140 по КК и КР на с. Секулово /Вх.№ 133/11.04.2022г./.
  19. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. № 53148.120.43 по КК и КР на с. Овен /Вх.№ 141/13.04.2021г./
  20. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот публична общинска собственост /Вх.№ 139/13.04.2022г./
  21. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с. Поройно /Вх.№ 142/13.04.2022г./
  22. Приемане на Отчетни доклади  на народните читалища на територията на община Дулово за осъществени дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и изразходените средства през 2021 г. /Вх.№ 136/12.04.2022г./
  23. Прекратяване участието на Община Дулово в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – Дулово – Алфатар – Кайнарджа” /Вх.№ 143/13.04.2022г./
 2. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа – председател на ОбС-Дулово,  относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Силистра с мандат 2023г.–2026г., определяне на правила и създаване на комисия за нейното провеждане /Вх.№ 138/12.04.2022г./

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово