Решения

29.06.2012 09:58

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

За осъществяване на дейностите по пожарната безопасност и защита на населението в Общината при бедствия, представям на вниманието на Общински съвет Дулово проект на „Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Община Дулово”, с която се уреждат отношенията, правата и задълженията на държавните органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, с цел осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Дулово. През 2011 год. бяха издадени и обнародвани редица нови нормативни актове, свързани с дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението при бедствия от Министерство на вътрешните работи, с които се отмениха действащите дотогава наредби, въз основа на които е приета и действащата към момента Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Дулово. По реда на чл. 127ж., ал.1(изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) от Правилника за

прилагане на Закона за МВР, за осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита при бедствия в населените места органите на държавната власт и местното самоуправление осигуряват спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на териториите на общините и кметствата, като разработват съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места.

Предвид законовите изисквания, както и настъпили изменения в нормативната уредба Общински съвет-Дулово следва да приеме изцяло нова наредба, която да е съобразена с действащото законодателство.

По т.1.1. от дневния ред, след явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет

п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 109

 

 1. Приема Наредба № 4 за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Община Дулово.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Междинно звено и Договарящ орган по Приоритет 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, обяви процедура за подбор на проекти по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Операцията се реализира в отговор на необходимостта от въвеждане и прилагане на иновативни практики в сферата на социалната икономика и цели създаването на устойчив модел, чрез който по гъвкав начин по часово да се предоставят услуги за лична помощ, подкрепа за комунално-битови дейности и услуги за социално включване.

С оглед постигане на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, в рамките на схемата ще се даде възможност съществуващите домашни социални патронажи да разширят дейността си като създадат Звена за услуги в домашна среда, в които ще се предоставят по часови грижи за хора с увреждания, чието самообслужване е затруднено или невъзможно. Община Дулово възнамерява да кандидатства с проектно предложение по Схемата, като се предвижда разкриване на Звено за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж в гр.Дулово. Съгласно Насоките за кандидатстване по схемата, за предоставяните по часови услуги, потребителите ще заплащат такси, определени от съответната община по реда на Закона за местните данъци и такси.

Предвид изложеното и на основание Ръководството за бенефициенти по изпълнение на договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, по т.1.2. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, Общински съвет Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 110

 

 1. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административно-процесуален кодекс, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” създава Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж и приема Правилник за дейността му / Приложение № 2/.

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, буква В и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово, както следва:

 

 

& 1. Създава се ал. 6 към чл. 24 от Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, а именно:

 

Тарифа за размера на потребителската такса и начина на събирането и при предоставяне на услуги в Звено за социални услуги в домашна среда по Проект „Помощ в дома” /Приложение № 1/.

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения изисква органът, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебното заведение да вземе решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението.

Съгласно Наредба №3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества Общинският съвет е компетентният орган за вземане на такова решение, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на общинските едноличните дружества с ограничена отговорност, каквото е „МБАЛ –ДУЛОВО” ЕООД.

С оглед изложеното, по т.1.3 от дневния ред, след явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл.3, ал.1 и чл.5 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.21, чл.23 и чл.24 от Наредба № 3 на Община Дулово, Общински съвет Дулово прие

 

Р Е Ш Е Н И Е № 111

І. Обявява конкурс за избор на управител на МБАЛ „Дулово ЕООД” – гр. Дулово при следните условия:

 1. Срок на договора – 3 години.

 2. Място на изпълнението на задълженията : гр.Дулово, ул. „Розова долина” № 37, „Многопрофилна болница за активно лечение-Дулово” ЕООД.

 3. Изисквания към кандидатите:

  • Да притежава образователно- квалификационна степен – Магистър по медицина;

  • Да има най- малко 5 години трудов стаж, като лекар;

  • Да има придобита основна специалност;

  • Да притежава квалификация по „Здравен мениджмънт”;

  • Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако е реабилитиран.

 

 1. Необходими документи, място и срок на подаването им:

  • Заявление за участие в конкурса – свободен текст;

  • Диплома за завършено висше медицинско образование;

  • Диплома за призната специалност;

  • Свидетелство за съдимост;

  • Диплома или удостоверение за квалификация по „Здравен мениджмънт”;

  • Препис- извлечение от трудова книжка.

 

 1. Документите за участие да бъдат представени в срок от 01.07.2012 г. до 10.07.2012г. на Комисията за провеждане на конкурса, етаж 1, стая № 6 в Община Дулово;

 

 1. Етапи на конкурса:

  • Проверка на съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания;

  • Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

  • Събеседване.

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 20.07.2012 г. от 10.00 часа в зала 13 на Община Дулово.

 2. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурс в състав:

 

Председател: д-р Константин Попов – Директор на РЗИ Силистра

 

Секретар: Ирена Русчева – Адвокат на Община Дулово

 

Членове: Веселинка Маринова- Общински съветник;

Сезгин Галиб- Председател на Общински съвет Дулово;

Гергана Игнатова- мл.юрисконсулт на Община Дулово.

 

 1. Определя възнаграждението на Председателя на комисията в размер на 50 лв. / петдесет лева/.

 

ІІ. Упълномощава Кмета на община Дулово да сключи договор за възлагане управлението на МБАЛ Дулово ЕООД със спечелилия конкурса.

ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

Постъпило е писмо № 233 от 06.06.2012г. от д-р Стефан Стойчев – Вр.И.Д.управител на „МБАЛ-Дулово” ЕООД гр.Дулово, с предложение Общински съвет – Дулово да назначи за дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2012 година НЕДЯЛКА РАДЕВА МИХНЕВА – регистриран одитор с диплома № 438/2001г.

Съгласно чл. 11, ал.1 т. 6 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в общинските предприятия-еднолични дружества с ограничена отговорност назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

Във връзка с постъпилото предложение, по т.1.4 от дневния ред, след поименно явно гласуване с 24 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗД.СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1 т.8 ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 11, ал.1 т. 6 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет – Дулово прие

 

Р Е Ш Е Н И Е № 112

 

 1. Назначава НЕДЯЛКА РАДЕВА МИХНЕВА – регистриран одитор с диплома № 438/2001г. за извършване на одит на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Дулово” ЕООД за 2012г.

 2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

С Решение № 263 от 28.06.2006 г. Общински съвет гр. Дулово е учредил възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост и е възложил на кмета на общината да сключи договор със Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Дуло”. Правото на ползване е учредено върху 105 кв. м. от спортната зала на Градския стадион в гр. Дулово. Спортната зала е с обща площ 344 кв.м.

На 26.03.2012 г. спортния комплекс в стадиона е инспектиран от Регионална здравна инспекция гр. Силистра, като са дадени предписания за отстраняване на установени отклонения от нормативните изисквания.

На 03.05.2012 г. е постъпило заявление от Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Дуло” гр. Дулово, с което предлагат да извършат реконструкция и ремонт на цялата спортна зала по проект. За целесъобразност е необходимо да се предостави на сдружението цялата спортна зала, като така би се стигнало до благоустрояването и в полза на обществото с оглед завишения интерес към спортния клуб и спорта въобще.

Предвид направеното предложение и липса на свободен финансов ресурс за ремонта на спортната зала в Градския стадион, по т.1.5. от дневния ред, след явно поименно гласуване с 24 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗД.СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6, изречение 1, предложение 3, ал. 7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 113

 

 1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот общинска собственост – едноетажна сграда – „Спортна зала” със застроена площ от 344 кв. м., находящ се в гр. Дулово, ул. „Розова долина” № 35, кв. 109, парцел ІІ, план 500 и 501 по регулационния план на гр. Дулово, описан в АОС № 62 от 08.07.1998 г. на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Дуло” гр.Дулово.

 2. Определя наемна цена в размер на 0.03 лв. на квадратен метър за ползване на сградата.

 3. Възлага на кмета на общината да сключи анекс към Договор № 5 от 17.07.2006 г. за отдаване под наем за ползване на имот общинска собственост със срок до изтичане срока на договора.

 4. Дава съгласие на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Дуло” гр. Дулово да извърши реконструкция и ремонт на сградата по одобрен проект, съгласно Закона за устройство на териториите.

 5. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

В деловодството на общината е депозирано Заявление от Рехин Рифат Али с вх.№2127/23.03.2012г. с молба за наемане на част от общински имот.

Предвид проявения интерес за ползване под наем на част от имот-общинска собствености необходимостта от осигуряване приходи на общината, по т.1.6. от дневния ред, след явно поименно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 114

 

 

 1. Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години чрез публичен явен търг следният недвижим имот:

 

 • Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Секулово, кв.13, п.V, пл.№139, с площ 30кв.м. - за търговски обект, с АПОС №351/17.07.2000г., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – продажба на промишлени стоки при първоначален годишен наем в размер на 738,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 73,80лв. и депозит в размер на 73,80лв.

 

 1. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по отдаването под наем на имота, описан в т.1.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово, кметът на общината предлага Общински съвет Дулово да вземе решение за разпореждане с имот–частна общинска собственост по регулационния план на с. Правда. Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, съгласно разпоредбата на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост

Предвид изложеното, по т. 1.7. от дневния ред, след поименно явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1 от Наредба №2 на Община Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Дулово прие

Р Е Ш Е Н И Е № 115

 1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012г., като я допълва със следния имот –частна общинска собственост:

  • УПИ XIII - общ, кв.5/ пети /, с площ от 730 кв.м. / седемстотин и тридесет квадратни метра / по плана за регулация на с. Правда, отреден за индивидуално жилищно строителство, незастроен, описан в АЧОС 1349/16.05.2012 г.

 2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имота – частна общинска собственост: УПИ XIII - общ, кв.5/ пети /, с площ от 730 кв.м. / седемстотин и тридесет квадратни метра / по плана за регулация на с. Правда, отреден за индивидуално жилищно строителство, незастроен, описан в АЧОС 1349/16.05.2012 г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.номер 701 /18.05.2012 г., на пазарна цена от 2 415, 20 лв. /две хиляди, четиристотин и петнадесет лева и двадесет стотинки/ и данъчна оценка в размер на 2 354,20лв. /две хиляди триста петдесет и четири лева и двадесет стотинки /.

 3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описан в т. 2.

 4. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 5. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

Поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово и във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти постъпи предложение Общинският съвет да вземе решение за разпореждане с имоти– частна общинска собственост по кадастрална карта на гр. Дулово.

Изготвени са пазарни оценки на имотите от независим лицензиран оценител, съгласно изискването на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид изложеното, по т. 1.8. от дневния ред, след поименно явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1 от Наредба № 2 на Община Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 116

 

 1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, като я допълва със следните имоти- частна общинска собственост по кадастрална карта на гр. Дулово:

  • Имот №24030.501.9155 – представляващ урегулиран поземлен имот, целият с площ 960 кв.м./деветстотин и шестдесет/ квадратни метра, предназначен за складова база, незастроен.;

  • Имот №24030.5.469 – представляващ недвижим имот с начин на трайно ползване – лозе, с площ 287 кв.м./ двеста осемдесет и седем квадратни метра/ в местността „До гробището”.

 2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имотите – частна общинска собственост, както следва:

 

 • Урегулиран поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9155 в урбанизирана територия по кадастрална карта на гр. Дулово, целият с площ 960 кв.м./деветстотин и шестдесет квадратни метра/, предназначен за складова база, незастроен, находящ се в гр. Дулово-южна промишлена зона, описан в АЧОС №1351/01.06.2012, вписан в Служба по вписвания с вх.рег.номер 771/01.06.2012 г., при съседи имоти с номера: 24030.501.9082, 24030.501.9156, 24030.501.3365, 24030.501.3125, на пазарна цена от 5 376,00 /пет хиляди триста седемдесет и шест/ лева без ДДС и данъчна оценка в размер на 5 179,20/пет хиляди сто седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

 • Поземлен имот с номер 24030.5.469 по кадастрална карта на гр. Дулово, с площ на имота 287 кв.м./ двеста осемдесет и седем квадратни метра/, земеделска територия с трайно предназначение – лозе, трета категория на земята,описан в АЧОС 5635/14.05.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.номер 693/16.05.2012 г., находящ се в местността „ До гробището”, при съседи имоти с номера 24030.5.468, 24030.5478,24030.5.470, 24030.5.431, 24030.5.432, на пазарна цена от 946, 90 лв. без ДДС/ деветстотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки/ и данъчна оценка в размер на 96,90 лв./ деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/

 

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарните цени имотите, описани в т. 2.

 

 1. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имотите.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово, постъпи предложение Общински съвет Дулово да вземе решение за разпореждане с имот– частна общинска собственост в землището на с. Орешене.

Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, съгласно изискването на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид изложеното, по т. 1.9. от дневния ред, след поименно явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1 от Наредба № 2 на Община Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 117

 1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г., като я допълва със следния имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Орешене.

  • Поземлен имот с номер 113113, с площ 0,564 дка /петстотин шестдесет и четири декара/, трета категория , в землището на с Орешене, с начин на трайно ползване Нива, в местността „Край село ”.

 2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имот-частна общинска собственост :

 • Поземлен имот с номер 113113, с площ 0,564 дка / петстотин шестдесет и четири декара , /трета категория , в землището на с Орешене, с начин на трайно ползване Нива, в местността „Край село ”, описан в АЧОС 5045/15.07.2004 г., при граници имоти с номера 000101,015005,113112, на пазарна цена от 405,52 лв./четиристотин и пет лева и петдесет и две стотинки без ДДС/ и данъчна оценка в размер на 95,30 лв./ деветдесет и пет лева и тридесет стотинки/

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описан в т. 2.

 2. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

Община Дулово е собственик на имот-Автоспирка с площ 45кв.м., състояща се от зала и коридор в западната част на масивна едноетажна сграда - Автоспирка и Тото пункт, находяща се в с.Паисиево, кв.13, с АЧОС №322/18.01.2000г.

Проявен е интерес от граждани за наемане на общинския имот за ползване под наем, което ще осигури приходи на общината.

Предвид изложеното, по т. 1.10. от дневния ред, след поименно явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба № 2 на Община Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 118

 

 1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години чрез публичен явен търг на част от следният имот частна общинска собственост:

  • Автоспирка с площ 45кв.м., състояща се от зала и коридор в западната част на масивна едноетажна сграда - Автоспирка и Тото пункт, находяща се в с.Паисиево, кв.13, с АЧОС №322/18.01.2000г., с предназначение – продажба на промишлени стоки, при първоначален годишен наем в размер на 2203,20лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 220,32 лв и депозит в размер на 220,32 лв.

 

 1. Възлага на кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по изпълнението на решението.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

В деловодството на Община Дулово постъпи заявление от „ Космо България Мобайл ” ЕАД, със седалище и адрес на управление : град София, Бизнес парк „София”, сграда 6, с ЕИК: 130460283, чрез упълномощено лице: Костадинка Панайотова Симеонова, за предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план. Приложени са необходимите документи, съгласно изискванията на чл.29, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Инвестиционното намерение е за изграждане на обект: „Външно електрозахранване на базова станция на Глобул № 4628 Чернолик”, находяща се в поземлен имот 010061, местността „ Райман ”, в землището на село Чернолик, Община Дулово.

Предварителното съгласие е необходимо във връзка с преминаването през поземлен имот 000071 в землището на село Чернолик, местността „ Райман ” – общинска собственост, с начин на трайно ползване : за селскостопански, горски, ведомствен път.

Съгласието е необходимо във връзка с промяна на предназначението на земеделски земи от държавния или общински поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура – чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.

Предвид изложеното, по т. 1.11. от дневния ред, след явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 119

 

 1. Дава предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване на базова станция на Глобул № 4628 село Чернолик, Община Дулово” през общински поземлен имот № 000071 по картата на землище село Чернолик със срок на валидност -1/една/ година.

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред

Административен съд град Силистра.

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

В Община Дулово постъпи докладна записка от Неджля Садедин Хабил – Кмет на село Паисиево и молба от ЕТ „ Антон Гаврилов Попов ”, със седалище и адрес на управление : село Паисиево, улица „ Независимост ” № 92 за закупуване на общински терен от около 9 дка в село Паисиево, представляващ част от имот, граничещ с урегулиран поземлен имот ХІV, пл.№ 232 в квартал 15, собственост на молителя.

Споменатият имот попада в урбанизираната територия на населеното място, но не е урегулиран. Съгласно чл.17 от Закона за устройство на територията неурегулирани досега имоти се урегулират с подробен устройствен план, а съгласно ал.2 и 3 от същия член, при урегулиране, упълномеряването на имотите с имоти или части от имоти – общинска собственост, става с предварителен договор за прехвърляне на собственост. ЕТ „ Антон Гаврилов Попов ” село Паисиево е собственик на производствена база за изкупуване на селскостопанска продукция. Във връзка с разширяване на производствените мощности на съществуващото силозно стопанство към цеха за преработка и пакетиране на семена и ядки желае разширение на базата си, което е свързано със закупуване на общински имот и изработване на подробен устройствен план на територията.

Предвид изложеното, по т. 1.12. от дневния ред, след явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и ал.2, и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 120

 

 1. Допуска изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за част от квартал 15 по регулационния план на село Паисиево, с цел разширяване на урегулиран поземлен имот ХІV, пл.№ 232, квартал 15 с общинско място.

 

 1. Възлага на кмета на общината, след изработването на проекта да се сключи предварителен договор с за придаваемата част.

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

С решение № 33 от Протокол № 4/28.12.2011 год., Общински съвет Дулово съгласува трасе за „Кабелна линия от ВЕЛ Нова Камена в частта от село Кладенци, община Тервел, област Добрич към село Скала, община Дулово, област Силистра”

през общински поземлени имоти: 000111, 000110, 000108, 000074, 000029, 000041, 000064, 000099 и 000054 по КВС на село Скала.

С писмо изх.№ АУ 10-6/24.02.2012 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.124, ал.3 от Закона за устрой на територията е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на „ Кабелна линия от ВЕЛ Нова Камена в частта от село Кладенци, община Тервел, област Добрич към село Скала, община Дулово, област Силистра ”.

Изготвеният проект за подробен устройствен план - парцеларен план е допуснат за обявяване с Решение №10 на Общински Експертен съвет по Устройство на Територията, взето в заседание с Протокол № 2/02.03.2012 год.

Проектът е обявен на заинтересуваните лица по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ с обявление в ДВ бр.22 / 16.03.2012 год. В законоустановения едномесечен срок няма постъпили възражения. Проведено е обществено обсъждане на проекта за подробен устройствен план, съгласно чл.121, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ и е изготвен е протокол от 10.04.2012 год.

С Решение № 9 на Общински Експертен съвет по Устройство на територията, взето в заседание с Протокол № 5 / 18.05.2012 год. изработеният проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект : „ Кабелна линия от ВЕЛ „ Нова Камена ” в частта от с.Кладенци, общ.Тервел, обл.Добрич до с.Скала, общ.Дулово, обл.Силистра ” е приет, като същият отговаря на всички нормативни изисквания.

Съгласуването е необходимо във връзка с издаването на Заповед за одобряване на изработеният Подробния Устройствен План – Парцеларен План от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Предвид изложеното, по т. 1.13. от дневния ред, след явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 121

 

 1. Съгласува изработения Подробен Устройствен План - Парцеларен План за обект : „ Кабелна линия от ВЕЛ „ Нова Камена ” в частта от с.Кладенци, общ.Тервел, обл.Добрич до с.Скала, общ.Дулово, обл.Силистра ”, за имотите, разположени на територията на Община Дулово, с възложител „Соларе България Груп 1” ООД гр.Пловдив. Частта от трасето, преминава през територията на община Дулово и засяга следните общински поземлени имоти: 000111, 000110, 000108, 000074, 000029, 000041, 000064, 000099 и 000054 в землището на село Скала.

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред Административен съд град Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

Изготвен е проект за подробен устройствен план - план за застрояване – с цел промяна предназначението на поземлен имот № 014021 в землището на село Яребица, местността „ Чаирлар ”, който предвижда застрояване на Базова станция

GSM / UMTS № 4596 и радио – релеен възел № 4596 тип „СМ – 36 m” на 3 000 кв.м. – част от нива ( категория на земята ІІІ – та ).

В югозападния край на поземленият имот се намира съществуваща Базова станция, която подлежи на събаряне. На север от нея ще се ситуира новата Базова станция тип „СМ – 36 m”. Обслужването ще става от обслужващ път ( полски път ). През имота преминава ел.провод, който ще захранва новото съоръжение.

Предвижда се устройствена зона да е „ предимно производствена ”. Техническите показатели за имота са в действащите норми за новата функция.

Представеният проект за подробен устройствен план - план за застрояване –

на поземлен имот № 014021 в землището на село Яребица, местността „ Чаирлар ” за изграждане на Базова станция GSM / UMTS № 4596 и радио – релеен възел № 4596 тип „СМ – 36 m”, с възложител „ Космо България Мобайл ” ЕАД град София е разгледан и приет с Решение № 10 от Протокол № 5 на Общински експертен съвет по устройство на територията, проведен на 18.05.2012 год. и допуснат за одобряване от Общинския съвет.

Предвид изложеното, по т. 1.14. от дневния ред, след явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 122

 

 1. Одобрява проект за подробен устройствен план - план за застрояване – за промяна предназначението на поземлен имот № 014021 в землището на село Яребица, местността „ Чаирлар ” за изграждане на Базова станция GSM / UMTS № 4596 и радио – релеен възел № 4596 тип „СМ – 36 m ”, с възложител „ Космо България Мобайл ” ЕАД град София.

 2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра и се обнародва в „ Държавен вестник” в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник “ пред Административния съд – Силистра.

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

На територията на община Дулово е изградена и съществува мрежа от 10 общински училища и едно обслужващо звено-Ученическо общежитие, в които се обучават и възпитават ученици от 27-те населени места в общината. Цялостният учебно-възпитателен процес в системата на образованието се урежда по силата на нормативна уредба -Наредби, регламентиращи принципни положения.

Съгласно Наредба №7/2000г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите в училищата, детските градини и обслужващите звена, изменена и допълнена в ДВ,бр.75/24.09.2010г., изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти. Размерът на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците се умножи с не по-малко от 20 на сто от размера на единния разходен стандарт, когато броят на учениците от І до VІІІ клас е от 41 до 80 ученици. Когато общият брой на учениците надвишава 80, допълнително се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Разрешението по чл.11, ал.2 от Наредба№ 7 се издава по мотивирано искане на директора на съответното училище, към което се прилага становище но Началника на Регионален инспекторат по образованието- РИО-гр.Силистра. Към 12.06.2012г. по данни на директорите на учебни заведения за учебната 2012/2013г. се очертават 22 т.нар.маломерни паралелки-броят на учениците е под норматива за минимален брой, разпределени по училища съгласно Приложение № 1.

Предучилищното възпитание на територията на община Дулово се осъществява в 7 целодневни детски градини с 16 филиала към тях. За учебната 2012/2013г.ще бъдат обхванати 1002 деца до 6 годишна възраст. Съгласно Наредба № 7 са сформирани 43 групи, разпределени по звена съгласно Приложение № 2.

Предвид изложеното, по т. 1.15. от дневния ред, след поименно явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.3 т.2 и ал.4 и ал.7 от Наредба № 7 на МОМН, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 123

 1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства в размер на 885,00/Осемстотин осемдесет и пет/ лв. за обезпечаване на учебно-възпитателния процес на НУ „Светлина”с.Поройно, по паралелки, както следва:

 

Училище

Общ брой ученици

Клас

Брой

ученици

Минимален брой

Разлика

Сума

3х1475х 20%

1

НУ „Светлина”

с.Поройно

 

66

 

ІІ

 

13

 

16

 

3

 

885.00лв

 

 

 

 

 

Общо

3

885,00лв

 1. Дава съгласие за изключения от минималния брой на учениците в следните паралелки, за които не е необходимо допълнително финансиране:

Училище

Общ брой ученици

Клас

Брой

ученици

1.

СОУ „Христо Ботев”-с.Паисиево

345

І

15

 

 

 

ХІІа

16

 

 

 

ХІІб

17

2.

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Правда

136

І

12

 

 

 

ІІ

12

 

 

 

ІV

15

 

 

 

16

 

 

 

VІІ

13

 

 

 

 

 

3.

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Черник

127

ІІІ

13

 

 

 

ІV

12

 

 

 

V

11

 

 

 

15

 

 

 

VІІІ

14

 

 

 

 

 

4.

ОУ „Д-р Петър Берон”-с.Чернолик

134

V

15

 

 

 

15

 

 

 

VІІ

13

 

 

 

VІІІ

13

 

 

 

 

 

5.

ОУ „Васил Левски”-с.Яребица

149

І

15

 

 

 

V

17

 

 

 

15

 

 

 

 

 

6.

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Секулово

173

VІІ

14

 

 1. Утвърждава функционирането на самостоятелни маломерни групи от 12 деца в ЦДГ „Пролет”с.Межден, филиал Колобър и 14 деца в ЦДГ „Пролет”-с.Паисиево, филиал с.Орешене.

 2. Утвърждава мрежата и щата на ЦДГ за учебната 2012/2013г. съгласно Приложение № 2.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред Административен съд град Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

На територията на община Дулово е изградена и съществува мрежа от 10 общински училища,в които се обучават и възпитават ученици от 27-те населени места в Общината.В 18-те селища училищата са закрити и подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст ученици пътуват до училище в друго населено място.Обособяват се т.нар.средищни училища-образователни центрове, до които се извозват ученици от съседни селища, в които няма начално или основно училище.

Съгласно чл.2 от ПМС №84 от 06.04.2009г. за приемане на списък на средищните училища,основен критерий за включване в списъка е „обучение на най-малко 10 ученика до 16-годишна възраст от населени места, в които няма съответно училище по чл.26 от Закона за народната просвета.” Тези училища получават допълнително финансиране от централния бюджет за осигуряване на пътуващите ученици по два компонента:средства за транспортни разходи и средства за целодневна организация на учебния ден. Списъкът на средищни училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет, към което се прилага становище на съответния Регионален инспекторат по образование. За учебната 2012/2013година броят на средищните училища от община Дулово е 7/седем/.Обхванатите ученици в тях са 2 489, от които 38 % са пътуващи, разпределени по центрове съгласно Приложение №1 към настоящата докладна записка.

Предвид изложеното, по т. 1.16. от дневния ред, след явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.1 и ал.2 ПМС №84/06.04.2009г., Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 124

 1. Приема актуализиран списък на средищните училища в Община Дулово за учебната 2012/2013г., както следва:

  • СОУ „Васил Левски”- гр.Дулово

  • СОУ „Йордан Йовков”- с.Окорш

  • СОУ „Христо Ботев”- с.Паисиево

  • ОУ „Христо Смирненски”- гр.Дулово

  • ОУ „Васил Левски”- с.Яребица

  • ОУ „Д-р Петър Берон”- с.Чернолик

  • ОУ „Св.св.Кирил и Методий”- с.Секулово

 2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред Административен съд град Силистра.

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

Народните читалища в община Дулово са 27, със субсидирани 43 щатни бройки за 2011г. Съгласно чл.26а, ал.4 и ал.5 Закона за народните читалища, народните читалища са задължени в срок до 31 март да представят пред кмета на общината и Общинския съвет доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение програмата по ал.2 и изразходваните от бюджета средства през предходната година. Същите, според ЗНЧ се обсъждат и приемат от Общинския съвет в присъствието на представляващите читалища.

Във връзка с изложеното, по т.1.17. от дневния ред, след явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а , ал.4 и ал.5 от ЗНЧ, Общински съвет- Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 125

 

 1. Приема отчетните доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и изразходваните средства през 2011г. на народните читалища на територията на община Дулово.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред Административен съд град Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

 

 

В деловодството на Общински съвет-Дулово е постъпило Обръщение на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. То касае внесеното предложение в Предходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния служител, визиращо чл.34, ал.2 от ЗМСМА за намаляване възнагражденията на общинските съветници от 60% на 30% от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

Обръщението е с цел да се получи подкрепа от всички Общински съвети за законодателна инициатива за възстановяване на досегашното възнаграждение на общинските съветници.

Във връзка с изложеното, по т.1.18. от дневния ред, след явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет- Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 126

 

 

 1. Подкрепя Декларацията на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, относно законодателни промени, касаещи възстановяването на предишен текст на чл.34, ал.2 от ЗМСМА.

 

 1. Възлага на Председателя на Общински съвет-Дулово да изпрати препис от решението до председателя на Народното събрание, председателите на парламентарните групи в Народното събрание и Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово, кметът на общината предлага Общински съвет Дулово да вземе решение за разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с. Скала.

Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, съгласно разпоредбата на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид изложеното, по т.1.19. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1 от Наредба № 2 на Община Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 127

 1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012г., като я допълва със следния имот – частна общинска собственост по регулационния план на с. Скала

 • УПИ I-159,кв.25, с площ 6 103кв..м. /шест декара и сто и три квадратни метра/ по плана за регулация на с. Скала, отреден „За производствена и складова дейност”, незастроен.

 1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имот – частна общинска собственост:

УПИ I-159, кв.25, с площ 6 103 /шест декара и сто и три квадратни метра/ по плана за регулация на с.Скала, отреден „За производствена и складова дейност”, незастроен., описан в АЧОС 1350/01.06.2012 г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.номер 770/01.06.2012 г., при съседи: улица; УПИII-159; улица, на пазарна цена от 12 976 лв./дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и шест лева/ и данъчна оценка в размер на 12 743 лв./ дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и три лева /.

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описан в т. 2

 2. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

10

15.06.2012 година

 

Във връзка с наличието на проявен интерес за наемане на част от общински имот кметът на общината внесе предложение Общински съвет да вземе решение за отдаване под наем за срок от 3 / три / години чрез провеждане на публичен явен търг на имот- общинска собственост, което ще осигури приходи на общината.

Предвид изложеното, по т.1.20. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба № 2 на Община Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет- Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 128

 

 1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години чрез публичен явен търг на:

 

 • Част от имот публична общинска собственост – част от втори етаж на сградата на ОУ „Васил Левски” – с.Яребица, находящ се между с.Яребица и с.Руйно – извън регулация, имот 140 в землището на с.Яребица, с АПОС №184/02.02.1999год., с площ 100кв.м. /бивш училищен стол/, с предназначение – закусвалня, при първоначален годишен наем в размер на 2 460,00лв. без ДДС /Тарифа – Бързи закуски, пицарии, закусвални – 2,05лв./кв.м./, стъпка на наддаване в размер на 246,00лв. и депозит в размер на 246,00лв.

 • Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по изпълнение на решението.

 • Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 •  

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  10

  15.06.2012 година

   

   

  Община Дулово е акционер в „МБАЛ-Силистра”АД - гр.Силистра с 8.15% дялово участие. Съгласно чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи, а съгласно чл.10 ал.1 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговски дружества правата се упражняват от кмета на общината или упълномощено от него лице.

  В изпълнение разпоредбите на чл.10 ал.1 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговски дружества, на основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.226 от Търговския закон, по т.1.21. от дневния ред, след явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма; „ВЪЗД.СЕ” – няма, Общински съвет- Дулово п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 129

  1. Определя за представител на Община Дулово в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Силистра” АД гр.Силистра

  Д-Р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО.

  1. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

  ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА – ЗАМ.-КМЕТ В ОБЩИНА ДУЛОВО.

  1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  10

  15.06.2012 година

   

   

   

  По т.2.1. от дневния ред, след явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 222/31.05.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 130

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 /четиристотин/ лв. на РЕСМИЯ АКИФ АХМЕД от гр.Дулово, ул. „Васил Априлов” № 12, общ.Дулово, обл.Силистра за покриване на разходи по транспортирането на сина й от Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода-София до гр.Дулово.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  10

  15.06.2012 година

   

   

   

  По т.2.2. от дневния ред, след явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 245/01.06.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 131

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лв. на ГЮЛТЕРИЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН от с.Яребица, ул. „Втора” № 3, общ.Дулово, обл.Силистра за провеждане на лечение.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  10

  15.06.2012 година

   

  В Общинския съвет е депозирано Заявление Вх. № 253/13.06.2012г. от Галя Петканова Иванова от с.Черонлик, общ.Дулово за отпускане на наследствена пенсия за инвалидност поради общи заболяване на дъщеря й Йозгюл Атанасова Ангелова. С Разпореждане № 1392/Ра-494/08.02.2010г. НОИ РУСО, гр.Силистра е отказано отпускане на наследствена пенсия за инвалидност. За да се отпусне наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване, е необходимо наследодателя да има най-малко 5 години осигурителен стаж, съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от КСО.

  Поради трудното социално положение на семейството, на основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсии и осигурителен стаж, след

  поименно явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0, Общински съвет-Дулово п р и е

   

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 132

   

  1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на наследствена пенсия на ЙОЗГЮЛ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА с ЕГН: 094218**** от с.Чернолик, община Дулово, област Силистра, ул. „Стара планина” № 6.

  2. Възлага на кмета на община Дулово да извърши необходимите действия по изпълнение на решението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок.

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК в 14-дневен срок пред Административен съд, гр. Силистра.

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС