НАРЕДБА №20 ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

30.06.2012 14:46

/ приета с Решение № 489 по Протокол № 40/03.12.2010 год. на Общински съвет  Дулово/.

 Декември, 2010 година

ГЛАВА ПЪРВА

ЦЕЛ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази Наредба се регламентират реда и правилата за осъществяване на различни форми на Публично-частни партньорства(ПЧП).

(2) Целта на Наредбата е да осигури и регламентира участието на частния партньор в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, места с обществено значение и предоставянето на комплексни социални услуги.

(3) Участието на частния партньор в дейности от изключителна компетентност на Общината се допуска при спазване на законоустановени процедури и утвърдени европейски практики.

Чл.2. (1) ПЧП е дългосрочно договорно отношение и/или създаване на търговско дружество със смесено участие между юридическо/-и лице/-а от частния сектор от една страна и Общината – от друга, с цел финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на общинска собственост и инфраструктура, в изпълнение на одобрените от Общинския съвет стратегически планове за развитие на Общината.

(2) При ПЧП частният партньор поема риска за финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на обекта, докато поне един от двата риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейното предоставяне – се поема от Общината.

Чл.3. (1) Взаимоотношенията между Общината и частния партньор се изграждат при условията на равнопоставеност, без създаване на предимства за нито една от страните и при зачитане на законните им интереси.

(2) Отношения на ПЧП възникват чрез:

а) създаване на търговско дружество с общинско участие, при спазване правилата на Търговския закон, като се имат предвид регулациите за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, нормативната уредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация и правомощията на общинския съвет по чл.17 от Наредбата;

б) включване на Общината като партньор за осъществяване на проект с обществени функции във вече съществуващо търговско дружество или неправителствена организация, при което се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на тази наредба;

в) сключване на договор след прилагане на процедурите, предвидени в Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки или друг закон, ведно с подзаконовите актове за тяхното прилагане..

ГЛАВА ВТОРА

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЧП

Материални обекти, предмет на ПЧП:

Чл.4. Материалните обекти влизащи в обхвата на ПЧП са:

  1. Инфраструктура, свързана с третиране на питейни и отпадни води, в т. ч. водопроводи, довеждащи и вътрешноселищни, канализации, пречиствателни станции и услуги свързани с тази инфраструктура;

  2. Съхранение и преработка на отпадъци;

  3. Пътна инфраструктура, в т.ч. специализирани пътни съоръжения, мостове, тунели и т.н., собственост на Общината;

  4. Съоръжения и услуги, свързани с градският транспорт и предоставяните от тях услуги (включително метро);

  5. Летища, пристанища; яхт клубове;

  6. Обществени гаражи, места за паркиране;

  7. Инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа и топло енергия от ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници);

  8. Местата за отдих, спорт, култура и туризъм;

  9. Зелените площи;

  1. . Съдебни сгради;

  1. Сгради на общината;

  2. Райони на университети;

  3. Училища; Детски градини; Библиотеки; Читалища;

  4. Болници, Медицински центрове, Клиники; ДКЦ;

  5. Звена за възстановяване;

  6. Затвори;

  7. Полиция, полицейски участъци;

  8. Офис сгради;

  9. Помощна инфраструктура;

Услуги, предмет на ПЧП:

Чл.5. Услуги, които могат да бъдат предлагани от Общината чрез създаване на ПЧП са:

5.1. Услуги с информационни технологии;

  1. Услуги по преместване;

  2. Благоустройство и социална помощ;

  3. Развитие на недвижимата собственост на общината;

  4. Услуги за работа в мрежи.

Чл.6. (1) ПЧП е приложимо по отношение на всички действия и дейности по реализацията на проекти с обществена значимост, осъществявани при взаимодействие на частният бизнес с Общината и свързани с дефинирането, планирането, предварителната оценка на инвестиционните разходи, подбора на източниците на финансиране оперативното управление, наблюдението и контрола на тези проекти.

(2) Във всички случаи, когато обект на ПЧП е дълготраен материален актив по баланса на Общината, който е публична общинска собственост, общината запазва правото си на собственост върху този актив, независимо от обстоятелството, че Общината се е включила като съдружник/акционер в търговско дружество с точно определена цел.

 

Форми на Публично-частно партньорство(ПЧП):

 

Чл. 7. С оглед на участието на частния партньор в проект, който се реализира по пътя на ПЧП, формите на ПЧП биват:

7.1.Операция до ключ - когато Общината предоставя възможност на частния партньор да изгражда и експлоатира материалния обект, предмет на ПЧП, а собствеността се запазва за Общината;

7.2. Лизинг – Разработване - Експлоатиране или Купуване – Разработване – Експлоатиране;

7.3. Изграждане – Експлоатиране – Прехвърляне;

7.4. Изграждане – Притежаване - Експлоатиране –Прехвърляне;

7.5. Изграждане – Придобиване - Експлоатиране

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЧП. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СТРАНИТЕ

 

Чл.8. (1) Единствено Общинският съвет има право да вземе решение за създаване на ПЧП. Решението се взима в открито заседание, по предложение на Кмета на Общината с мнозинство, съгласно чл.17.

(2) За да се вземе решение по ал.1, Общинският съвет следва да установи, че съществува обективна необходимост от създаването на ПЧП и да одобри финансовите условия в частта инвестиционни разходи по проекта. Обективна необходимост е налице във всички случаи когато стратегическите планове на общината предвиждат извършването на определени дейности, за които общината не разполага с достатъчен ресурс да реализира дейността самостоятелно.

(3) Информация относно финансовите условия в частта инвестиционни разходи по проекта, както и информация по чл. 10, ал.2, се изготвя от Кмета на общината и се предоставя на общинските съветници заедно с дневния ред за заседанието, в което е предвидено обсъждането на създаване на ПЧП.

Чл.9. Общинският съвет е длъжен да съдейства за разработването и реализацията на ефективни проекти на база на ПЧП, адекватни на изискванията и подходящи за кандидатстване пред Оперативните програми, Европейските Структурни и Кохезионен фондове, както и за гъвкаво привличане на средства от стратегически инвеститори и финансирания по различни целеви програми.

Чл.10. (1) При постъпване на предложение от частния партньор за реализиране на проект по пътя на ПЧП, Кметът на Общината е длъжен да направи преценка по целесъобразност и законосъобразност на направеното предложение и с оглед на това да изготви мотивиран доклад, който да внесе в срок до 30 (Тридесет) дни от постъпване на предложението пред Общинския съвет за обсъждане и вземане на решение по чл.8. При констатиране на явна нецелесъобразност и незаконосъобразност на предложението Кметът изпраща на частния партньор отказ за партньорство.

(2) За обсъждането и вземане на решение по чл.8, Кметът е длъжен да предостави информация относно: идентификационни данни на частния партньор, организационно-правната форма за партньорство; собственост, управление и начин на финансиране; съотношението на собствеността върху активите; финансови или други имуществени задължения на общината; Включени ли са изискванията за поддръжка и функциониране по предназначение на активите и разпределени ли са рисковете и отговорностите; Предвидени ли са количествени, качествени параметри относно изпълнението на услугата и механизъм за редуциране на таксите при некачествено изпълнение.

Чл.11. Всеки проект за ПЧП хронологично съдържа следните етапи:

11.1. Пътна карта на ПЧП - Определяне на целите, необходимия капацитет и възможности; преценка доколко е необходима структурата и обществените услуги; оценка и разпределение на риска; преценка за оптимално използване на ресурсите; подходяща институционална структура, ръководство за управление; регулации и институционална структура за мониторинг; форми на доверие между партньорите; процес на предоставяне на услугата; индентификация на проекта; адекватност на нуждите; желан и постижим резултат; пречки; интерес на частния сектор; съответствие разходи и качество на услугите; анализ “ползи- разходи”; проект на решение за осъществяване на ПЧП; избор на формата на ПЧП; определяне на структурата на ПЧП; оценка на нуждите; фактическо разпределение на риска; структура на ПЧП – компоненти; финансиране; очаквания за ПЧП

11.2.Стартиране на проекта - Определяне на необходимостта от услуга; описание на проекта: цел и обхват на проекта; основни задачи; основни данни (рамка) за проекта; описание на вида и количеството на необходимите/желаните услуги.

11.3.Осъществяване на проекта:

11.3.1. Проектиране – предварителна фаза;

11.3.2. Разработване на методика за избор;

11.3.3. Разработване на тръжни процедури;

11.3.4.Споразумения с финансови институции;

11.3.5. Правна рамка и регулации;

11.3.6. Финансови условия;

11.3.7. Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие.

11.4. Проектиране – избор:

11.4.1. Търг.

11.4.2. Оценка

11.4.3.Споразумение – Създаване на дружество със специална цел.

11.5. Проектиране – изпълнение:

11.5.1. Строителство/изграждане;

11.5.2. Изпълнение;

11.5.3 .Мониторинг;

11.5.4. Експлоатация.

11.5.5. Оценка - Ефективност и ефикасност.

11.6.Управление на проекта - Мониторинг, управление на риска, управление на промяната, взаимодействие със заинтересовани лица и институции.

11.7. Общо управление - краен резултат, плащане, финансов отчет, застраховане, разрешаване на проблемите, социално-икономическа оценка, ОВОС.

Чл.12. Процесът на реализация на партньорство между публичния и частния сектор е публичен, като за всеки етап от реализацията на партньорството се обявяват методите и формите на финансиране, изграждане, управление и експлоатация на проектите и/или услугите, обект на ПЧП. С оглед на това, Общинският съвет създава механизми за пълноценно взаимодействие с частния партньор и за цялостното наблюдение и контрол при реализацията на ПЧП.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УЧАСТНИЦИ В ПЧП. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл. 13. В зависимост от формата на ПЧП по чл. 7 от Наредбата, собствеността на дълготрайните активи в него и отговорността за финансиране изграждането на новите обекти и съоръжения в обекта на ПЧП, страни, участници в ПЧП са както следва:

13.1. Публичен партньор - Общината;

13.2. Частен партньор – юридическо лице - инвеститор в материални обекти, предмет на ПЧП, по смисъла на чл. 4 от Наредбата;

13.3. Принципал, представляващ държавата в обекта за ПЧП при наличието на държавна собственост в него;

13.4. Юридически лица - консултанти и експерти участващи в разработването и управлението на проекта по ПЧП.

Чл. 14. (1) Публичният партньор – общината дава съгласието си да участва в ПЧП при спазването на следните условия кумулативно:

14.1.1.Схемите за ПЧП да функционират на принципа на добронамереност,
равнопоставеност и баланс на интересите между публичния и частния сектор, при което партньорите да поемат стратегически ангажименти в дългосрочен план;

14.1.2.Партньорските взаимоотношения да целят постигане на по-голяма
ефективност и стойност на парите, скъсяване на сроковете и повишаване на качеството на услугата;

14.1.3.Приходите, постъпващи в структурата на ПЧП, които осигурява публичния партньор - Общината, зависят изцяло от качеството на
услугата, съответстващо на европейските стандарти;

14.1.4.Дружеството със специално предназначение, създадено по схемата на ПЧП, следва да предлага услугите с необходимото качество.

Чл.15 Страните, участници в ПЧП (по чл.13) са длъжни:

15.1.Да постигнат споразумение относно правните аспекти и бизнес измеренията на схемата за ПЧП;

15.2.Да осъществят практическите стъпки по реализиране на избрана от тях форма за ПЧП;

15.3.Да осигурят прозрачност на действията си, така че общината да извършва мониторинг и контрол на ефективността по изпълнението на проекта за ПЧП.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНАТА В ПРОЕКТИ ЗА ПЧП

 

Чл.16. Публичният партньор - Общината се представлява в проектите за ПЧП от Общинския съвет и Кмета на Общината.

Чл.17. Общинският съвет:

17.1. Одобрява правната рамка на проекта по ПЧП – създаването на Дружество със специално предназначение по реда на Търговския закон;

17.2. По предложение на Кмета определя лицата, които ще представляват общината в съответния орган на управление на Дружеството със специално предназначение;

17.3. Дава задължителни насоки на представителите на общината в рамките на изпълнението на проектните дейности;

17.4. Одобрява терена, обекта, оценката и срока на апорта на общината в дружеството и срока за съществуването му;

17.5. Избира формата на ПЧП, по смисъла на чл. 7 от Наредбата.

17.6. Упълномощава Кмета на Общината да участва в подготовката на учредителния документ на Дружеството със специално предназначение и да подписва от името на Общината договорите за управление или определяне на обема от правомощия;

17.7. Упълномощава Кмета на Общината при изпълнението
на всеки конкретен проект за ПЧП да извърши необходимото оповестяване на мероприятието в средствата за масова информация и сред структурите на гражданското общество.

Чл.18. Необходимото мнозинство за приемането на решенията на общинския съвет е в зависимост от мнозинството за гласуване на съответния вид решение, определено в чл. 22 и следващите на Закона за местното самоуправление и местната администрация или в други специални закони, регламентиращи общинския бюджет или общинския дълг.

Чл. 19. Кметът на Общината:

19.1.Участва в подготовката на условията и документацията за реализиране на ПЧП на базата на професионална експертна подкрепа от комисия, назначена със заповед на Кмета;

19.2.Определя план-график и срокове за работа на комисията;

19.3.Носи отговорност за гарантирането на интересите на
Общината в ПЧП;

19.4.Внася за одобрение на общинския съвет
всички документи, които подлежат на одобрение от общинския съвет по
реда на тази Наредба и по реда на нормативни актове, изискващи
вземане на решение на общинския съвет;

19.5.Осигурява експертно и професионално участие на външни консултанти
(по необходимост) при разработването и управлението на проекта за ПЧП;

19.6.След вземане на решение от Общинския съвет чл.17.5. организира и провежда процедура за избор на частен партньор/и на общината. Не се провежда състезателна процедура за избор на частен партньор за
ПЧП проект в случаите, когато договора за публично - частно
партньорство се сключва с инвеститор, получил сертификат за инвестиция от
клас "А" или клас "Б" по смисъла на Закона за насърчаване на
инвестициите.

19.7.Определя начина за осигуряване на публичност и достъп до
информация.

 

ГЛАВА ШЕСТА

РЕГИСТЪР ЗА ПЧП

 

Чл. 20. (1) Създава се Регистър на Проектите за ПЧП на общината (РПЧП), наричан за краткост Регистъра.

(2) В Регистъра се публикуват всички решения на общинският съвет по създаване на ПЧП и всички обстоятелства касаещи тази Наредба, представящи основните характеристики на съответния проект.

Преходни и заключителни разпоредби

&1. Тази Наредба се приема на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за регионалното развитие,чл. 10 и чл.11 от Закона за концесиите, чл.20 във връзка с чл. 17, чл. 21, т.7, 8, 9, т. 12, т. 15 и т. 23 и чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 2 и чл. 6 от Закона за общинските бюджети, чл. 34, ал. 5, 6 и 7 от Закона за общинската собственост, Ръководството по успешно ПЧП на Европейската комисия, Дирекция Генерална регионална политика, февруари 2003, 4 версия 1., КОМ (2004) 327, финален на Комисията на Европейските Общности Брюксел, 30.4.2004, Зелената книга по ПЧП и общностното право на договорите по обществени поръчки и концесиите, КОМ(2005) 569, финален на Комисията на Европейските Общности Брюксел, 15.11.2005, Комюнике от комисията към европейския парламент, съветът, европейският икономически и социален комитет и комитета на регионите за публично-частните партньорства и правото на общността върху обществените поръчки и концесии, Методическите указания за публично -частно партньорство на Министерство на финансите и Ръководство за процеса на реализация на ПЧП проект при публично - частното партньорство в инфраструктурните сектори, Министерство на финансите, Дирекция „Управление на средствата от ЕС" Отдел „Стратегически инвестиции", Сектор „Публично-частно партньорство".

&2. При реализирането на ПЧП, настоящата Наредба е специална по отношение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

&3. Общинският съвет възлага на Кмета в срок  от два месеца след приемането на настоящата Наредба да се изготви и утвърди Правилник за прилагане на Наредбата за ПЧП.

&4. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се възлага на Кмета на Общината.

&5. Настоящата Наредба е приета с Решение № 489 по Протокол № 40/03.12.2010 год. на Общински съвет  Дулово.

 

 

Инж. Сезгин Галиб

Председател на Общински съвет-Дулово