НАРЕДБА №19 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

30.06.2012 14:47

/приета с Решение № 335 от Протокол № 25 от заседание на 21.12.2009г. г. на Общински съвет Дулово/ 

ДЕКЕМВРИ, 2009 година

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С наредбата се определят:

1.условията и реда за изхвърлянето, събирането в това число разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината;

2.правата и задълженията на общинската администрация, физическите лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и на юридическите лица и другите организации и учреждения, развиващи дейност на нейна територия, във връзка с осъществяването на дейностите по управление на отпадъците;

3.контрола и отговорността за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

 

Глава ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИте ОТПАДЪЦИ и поддържане чистотата на населените места

 

Чл.2. Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци, които нямат опасни свойства, се обслужва от лица с разрешение или регистрация по реда на Закона за управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда, с които Кметът на Общината сключва писмен договор за предоставяне на услуги, по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл.3.Организацията за обезвреждане на битови отпадъци се извършва на регламентирани депа.

Чл.4. Почистването на местата за обществено ползване - пазари, места за улична търговия, паркинги, обществени гаражи, автогари, ж.п. гари и други подобни, се осигурява от физическите и юридическите лица, които ги стопанисват и експлоатират.

Чл.5. Кметът на общината отговаря за:

1.планирането, организацията и контрола на дейностите, свързани с образуване, събиране, вкл. разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци;

2.организирането на дни за почистване и хигиенизиране на населените места с участието на граждани, фирми, обществени организации и др., като осигурява необходимите транспортни и технически средства.

Чл.6.Кметовете на кметства и кметските наместници на населени места:

1.отговарят и упражняват контрол за недопускане на замърсяване на улиците и обществените места с отпадъци;

2.отговарят за маркирането, ограждането и поддържането на торищните площадки;

3.организират дейността на предоставените им работници, по програми за намаляване на безработицата и Закона за насърчаване на заетостта, като ги включват в почистването на населените места.

Чл.7.Физическите и юридически лица са длъжни:

1.да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места и да не допускат разпиляване на отпадъци извън тях;

2.да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели;

3.да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните територии за обществено ползване граничещи със сградите, дворните места, търговските обекти и др. имоти, които притежават или стопанисват;

4.да не изхвърлят отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет;

5.да не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени и селско стопански дейности;

6.да не изваждат отпадъци от съдовете за отпадъци;

7.да не изхвърлят в съдовете за отпадъци на отпадъци, които могат да ги увредят и замърсят, в т.ч. течни, агресивни, оцветяващи, незагасена жар и др., както и изхвърлянето на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, медицински и други отпадъци;

8.да не увреждат съдовете за отпадъци, както и да не палят отпадъци в тях;

9.да не извършват нерегламентирано изгаряне на всякакви видове отпадъци;

10.да не изхвърлят отпадъци от балкони и прозорци на жилищните сгради;

11.да не разместват съдовете за отпадъци;

12.да не паркират превозни средства по начин, който ще попречи за събирането и извозването на отпадъците;

13.да не поставят афиши, съобщения, реклами и др. върху съдовете за отпадъци, както и да не изписват знаци, символи и текстове по тях.

Чл.8.Притежатели на отпадъци, които образуват производствени неопасни отпадъци, могат да ги обезвреждат чрез депониране на общинските депа за битови отпадъци, ако депонирането им е разрешено от Общината.

 

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА строителни ОТПАДЪЦИ и земни маси

 

Чл.9.(1)Третирането и транспортирането на неопасни строителни отпадъци се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителните и монтажни работи, или от друго лице въз основа на писмен договор.

(2)Отговорното за третирането и транспортирането на строителни отпадъци и земни маси лице е длъжно:

1.да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея/ не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;

2.да не допуска по време на строителството замърсяване на граничещите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, строителни отпадъци и земни маси;

3.да не допуска движение на неизмити превозни средства, които замърсяват улиците при транспортиране на отпадъци, строителни материали, както и разтоварването им на места, собственост на физически или юридически лица, без тяхното писмено съгласие;

4.да не допуска върху улични платна и други места за обществено ползване приготвяне, разполагане и съхранение на варови и циментови разтвори.

5.след приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от Сектор „УТ и инвестиции” на Община Дулово.

Чл.10.Депонирането на строителни отпадъци и земни маси се извършва само на определените от кмета на общината площадки за строителни отпадъци и земни маси.

Чл.11.За депониране на строителни отпадъци и излишни земни маси над 1 куб.м се заплаща цена на услуга за депониране, определена с Наредба №11 определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово според обема им.

Чл.12.(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителни отпадъци и земни маси касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, ал.1 от ЗУТ, представят заявление, съгласно образец - Приложение №1 за очакваното количество строителни отпадъци и излишни земни маси по време на строителството, въз основа на което Община Дулово издава „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси”, съгласно образец - Приложение №2, като в разрешителното може да бъде определен и маршрут за транспортиране на отпадъците до депото.

(2)В случай, че количествата строителни отпадъци и земни маси се окажат по-големи от количествата, за които е издадено разрешение, отговорното лице по чл.9, ал.1 е длъжно да подаде до Община Дулово ново заявление за допълнителните количества и да заплати съответната такса за тези количества, преди същите да бъдат извозени на депото. Въз основа на това Община Дулово издава "Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси " за допълнително заявените количества.

(3)Операторът на регионалното депо осъществява контрол на приетите за обезвреждане строителни отпадъци и земни маси, като във водените отчети за постъпилите количества отпадъци отбелязва данните от издадените разрешения по ал.1 и ал.3 и издава „Разписка за приети строителни отпадъци и земни маси”, съгласно образец - Приложение №3, която служи за отчет и контрол.

(4) След приключване на строително ремонтните работи инвеститорът на обекта представя в Община Дулово разписките по ал.4 и документи за платената цена на услуга по чл.11 за количествата посочени в представените разписки, въз основа на което му се издава „Удостоверение за обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси” сформирани от обекта, съгласно образец - Приложение №4.

(5) Удостоверението за обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси по ал.5 е задължителен елемент от документацията на обекта необходима за въвеждането му в експлоатация. Липсата на такова удостоверение се счита за съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект по смисъла на Чл.154, ал.2, т.4 от Закона за устройство на територията.

Чл.13.(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителни отпадъци и земни маси касаят обекти, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, притежателите на отпадъци са длъжни сами да организират извозването им до депата за строителни отпадъци и земни маси за последващо обезвреждане чрез депониране.

(2)За приетите в регионалното депо отпадъци по реда на ал.1, Операторът извършва контрол и отчетност на количествата им, въз основа на което издава на приносителите им „Разписка за приети строителни отпадъци и земни маси”, която служи за отчет и контрол.

(3)Притежателите на отпадъци по ал.1 дължат цена на услуга за депониране определена по реда на чл.11. Цената на услугата се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разписката по ал.2.

(4)При просрочване на плащанията за дължимите суми по ал.3 в срок по-голям от 45 календарни дни, считано от датата на издаване на разписката по ал.2, Община Дулово изготвя списък на неизрядните притежатели на отпадъци по ал.1, включващ наименование на физическото или юридическото лице, количествата приетите отпадъци и дължимата сума за обработката им.

(5)Списъкът по ал.4 се предоставя на оператора на регионалното депо и от отразените в него лица не се приемат последващи отпадъци за депониране, до издължаване на задълженията им към Община Дулово.

 

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл.14.(1)Дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършват по реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да не извършват дейности свързани с нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба батерии и акумулатори.

Чл.15.(1)Дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак се извършват по реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.

(2)Физическите и юридически лица са длъжни да не извършват дейности свързани с целенасоченото чупене и/или поставянето на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Чл.16.(1).Дейностите по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват по реда на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

(2)Физическите и юридически лица са длъжни:

1.да не изхвърлят отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни води и в канализационната система;

2.да не съхраняват или да не изхвърлят отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин водещ до замърсяване на земята и почвата.

Чл.17.(1)Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки се извършват по реда на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

(2)Физическите и юридически лица са длъжни да спазват обявената от Община Дулово организация за разделно събиране на отпадъците.

Чл.18.Дейностите по събирането, временното съхраняване и разкомплектоването на излезли от употреба моторни превозни средства и за оползотворяването и/или обезвреждането и изпълнението на целите за повторната употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от моторни превозни средства се извършват по реда на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

Чл.19.(1)Собственикът на моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти - частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване.

(2)Собственикът на моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за съхраняване в частен имот съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаите, когато то се намира върху държавна или общинска собственост.

(3)Когато собственик на моторното превозно средство не изпълни задълженията си по ал.1 или ал.2, както и в случаите, когато моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл.22.

Чл.20.(1)Кметът на Общината назначава комисия с представители на общинската администрация и КАТ – Пътна полиция за установяване на излезлите от употреба моторни превозни средства и техните собственици.

(2)Комисията по ал.1 съставя констативен протокол за техническото състояние на моторното превозно средство в три екземпляра, съгласно образец - Приложение №5. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на излязлото от употреба моторно превозно средство или на упълномощено от него лице.

(3) На излезлите от употреба моторни превозни средства се залепва стикер – предписание, съгласно образец – Приложение №6.

(4)В случай, че собственикът не изпълни предписанието, Кметът на Общината издава заповед за преместване на превозното средство на площадките за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства и центровете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

(5)Когато собственикът е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по-други обективни причини, към констативния акт се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление в Общинската администрация за срок от 14 дни, считано от датата на съставянето и.

 

ГЛАВА ПЕТА
КОНТРОЛ

Чл.21.Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със заповед на кмета на общината длъжностни лица, които съставят предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите.

Чл.22.При изпълнение на своите задължения длъжностните лица се легитимират със служебна карта.

 

ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23.(1)За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 20 до 2000 лв., както следва:

1.от 20 до 200 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.2, т.4, т.7, т.11 и т.12;

2.от 50 до 400 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.1, т.3, т.13 и т.14 и чл.9, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4, чл.15, чл.16, ал.2, чл.17, ал.2, чл.18, ал.2 т.1 и т.2;

3.от 150 до 500 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.6, т.8 и т.9;

4. от 500 до 2000 лв. за извършени нарушения на чл.9, ал.2, т.5.

(2)При повторно нарушение на физическите лица се налагат глоби в двоен размер.

Чл.24.(1)За нарушаване разпоредбите на настоящата наредбата на едноличните търговци или юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер от 100 до 10000 лв., както следва:

1.от 100 до 500 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.2, т.4, т.7, т.11 и т.12;

2.от 200 до 1000 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.1, т.3, т.13 и т.14 и чл.9, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4 и чл.15;

3.от 300 до 3000 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.6, т.8 и т.9.

4. от 2000 до 10000 лв. за извършени нарушения на чл.9, ал.2, т.5.

Чл.25.(1)Нарушенията по чл.25 и чл.26 се установяват с акт на длъжностните лица, определени от кмета на общината по реда на чл.23.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

(3)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1.Настоящата наредба е приета с Решение № 335 от Протокол № 25 от заседание на 21.12.2009г. г. на Общински съвет Дулово, на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците.

§2.Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината или определените от него длъжностни лица.

§ 3.Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането й.

Приложения:

Приложение № 1 към чл.12, ал.1;

Приложение № 2 към чл.12, ал.1;

Приложение № 3 към чл. 12, ал.4;

Приложение № 4 към чл.12, ал.5;

Приложение № 5 към чл.20, ал.2;

Приложение № 6 към чл.20, ал.3

 

Приложение № 1

към чл.12 ал.1

 

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От ..........................................................................................................................................................................................

(трите имена на физическото лице / наименование на юридическото лице)

Гр./с./ ..........................., ул. ........................................... № ...., общ......................., обл.....................................................

(постоянен адрес на физическото лице / адрес на управление на юридическото лице)

 

Лице за контакти:......................................................................................, тел: .......................................................

 

Господин Кмете,

 

В качеството си на инвеститор на обект: ..............................................................................

................................................................................................................................................................

(наименование на обекта)

с местонахождение: ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................. и

(точен адрес на обекта)

на основание чл.12, ал.1 от Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, заявявам, че очакваните количества на строителните отпадъци и излишните земни маси по време на строителството на обекта се равняват на ............................ куб.м.

 

Във връзка с това Ви моля да ми издадете „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси”.

 

Известно ми е че при надвишаване на количества строителни отпадъци и земни маси посочени в настоящето заявление, съм длъжен за допълнителните количества да подам ново заявление.

 

Приложение: Квитанция за платена такса.

 

Гр.Дулово Инвеститор: /подпис/

Дата: ............200.... г. (име и фамилия)

Приложение № 2

към чл.12 ал.1

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул.Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg

 

Р а з р е ш е н и е

за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси

 

..................../ ................200... год.

 

На основание чл.12, ал.1 от Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово и Заявление с вх.№ .................... /..................200 ...год. от .................................................

...............................................................................................................................................................,

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

На ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

да транспортира и извози ............................. куб.м. строителни отпадъци и излишни земни маси, до Депо за строителни отпадъци – гр. Дулово, сформирани от изграждането на обект:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Изпълнението на дейностите по настоящето разрешение следва да се извърши при спазване на следните задължителни условия:

1.Третирането на строителните отпадъци да се извърши при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово.

2.Транспортирането на отпадъците следва да се извърши по следния маршрут:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.Достъпа на автомобили до депото за разтоварване на отпадъци да се осъществи в делнични дни за времето от ................ до .................. часа.

4.Стриктно да се спазват указанията на оператора на депото.

5.Други: .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Неспазването на условията посочени в разрешението подлежи на санкция по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово.

КМЕТ:

/име, фамиия/

 

Приложение № 3

към чл.12 ал.4

О Б Щ И Н А Д У Л О В О

 

Р А З П И С К А

за приети строителни отпадъци и земни маси

.....................................

 

Днес, ............200... г. превозно средство с рег.№ .................................... с водач ..........................

............................................................................ разтовари ...................... куб.м. строителни отпадъци и/или земни маси от обект: ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

находящ се в гр. /с./ .......................................................ул..................................................................... № ......

За приемане на отпадъците на депо има /няма/ издадено „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси” (№ ...............от ....................200...г.).

На основание чл.13.ал.3 от Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, при липса на издадено „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси”, притежателя на гореописаните отпадъци дължи цена на услуга за депониране в размер на ................ лева/куб.м.

Дължимата сума за депониране се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на настоящата разписка.

 

 

 

 

 

 

Получил разписката: /подпис/ Връчил: /подпис и печат/

(име и фамилия) (длъжност, име и фамилия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

към чл.12 ал.5

 

 

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул.Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg

 

 

у д о с т о в е р е н и е

за обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси

 

..................../ ................200... год.

 

На основание чл.12, ал.5 от Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, настоящето удостоверение се издава на ............................................................................

в уверение на това, че в качеството си на инвеститор /изпълнител/ на обект:..............................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

е спазил изискванията на Наредба № 19 на Общински съвет Дулово при изпълнение на дейностите за третиране на строителните отпадъци и излишни земни маси сформирани от изграждането на обекта.

Посочените отпадъци са приети за обезвреждане чрез депониране на Депо за строителни отпадъци – гр.Силистра.

 

 

КМЕТ: ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

към чл.20 ал.2

 

 

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л

№ ……… /……200... г.

 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/МПС/

 

Днес,………………….г. в гр.Дулово, комисия назначена със Заповед№ …………… на Кмета на Община Дулово, на основание чл.20, ал.2 от Наредба №19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, в състав :

1.……………………………………………………………………………….………, ЕГН……………………………,

(име, презиме, фамилия)

служител към Община Дулово

2.…………………………………………………………………………………..….…, ЕГН …………………………..,

(име, презиме, фамилия)

служител към Община Дулово

3. ………………………………………………………………………………………..., ЕГН …………………………..,

(име, презиме, фамилия)

инспектор от РПУ Дулово

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното :

МПС : …………………………………………………….........................................................................................……...

ВИД : ……………………………………………………….........................................................................................……

МАРКА : ………………………………………………..........................................................................................……….

ЦВЯТ: …………………………………………………..........................................................................................……….

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ : …….......................................................……………………………...

СОБСТВЕНИК : ……………………………………….....................................……..……………………………………

(Име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : …………………………………........................................…………………………………

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

СЪСТОЯНИЕ на МПС

Външно състояние на превозното средство/по външен оглед/ :….................................................................………….

1. Наличие на двигател : ……………………………………………...............................................……………………...

2. Наличие на скоростна кутия : ……………………………………….......................................................……………..

3. Състояние на купето (кабината, каросерията) : ………………......................................................................………..

4. Наличие на врати : ………………...................................................................................................................................

5. Наличие на калници : ……………………………………………...............................................……………………...

6. Наличие на капаци : ……………………………………………..............................................………………………...

7. Наличие на седалки : ……………………………………………..............................................……………………….

8. Наличие на арматурно табло : ……………………………………......................................................……………......

9. Наличие на стъкла : ………………………………………………...............................................…………………......

10. Състояние на каросерията : ………………………………………......................................................………………

11. Осветителни тела : а) Фарове : ….…………………………………….…...........................................................……

б) Габарити и мигачи – предни :….….…………………………………..…........................................................……….

в) Стоп, габарит, мигачи - задни :………………………………………….........................................................………..

12. Наличие и състояние на колелата и гумите : …………………….….....................................................................…

13. Допълнителни данни по показания на свидетелите : ……….…...........................................................................….

Становище на комисията : …………………………………………................................................…………………….

Настоящият Констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

КОМИСИЯ: 1…………………………………….

2.……..……………………………..

3.……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

 към чл.20, ал.3

 

 ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул.Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg

 

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/МПС/

.................../..............200..... г.

Днес, ……………………………. г., на основание Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства и чл.20, ал.3 от Наредба №19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, уведомяваме собственика на :

МПС:………………………….………………………………………………………………..

ВИД:………………………….………………………………………………………………..

МАРКА:……………………………………………………………………………….………

ЦВЯТ:…..…………………………………..…………………………………………………

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/:………………………………........................……

СОБСТВЕНИК:……………………………………..…………………….……………………

(Име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:……..…………………………………………........................................

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

В срок от 14 (четиринадесет) дни да освободи заемания от собственото му МПС, терен общинска собственост.

При неспазване на посочения срок, на основание горните нормативни документи, ще Ви бъде съставен акт и наложена глоба в размер ................................, а при повторно неизпълнение на Предписанието дължите и месечна такса.

 

 

Председател: /подпис/

(име и фамилия)

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………..

/инж.С. ГАЛИБ/