Публичен явен търг за отдаване под наем

18.05.2023 20:31

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №РД-04-269/18.05.2023г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

 

1.На 08.06.2023г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния недвижим имот:

1.1 Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Златоклас, представляващ, Урегулиран поземлен имот, отреден за „Градина“, кв.10, с площ от 3 900 кв.м., по регулационния план на  с.Златоклас, описан в АПОС №1448/21.02.2014год., отдаваема под наем площ 1 кв.м., пред входа на Пенсионерски клуб, с предназначение за поставяне на вендинг машина за топли напитки, с първоначален годишен наем в размер на 680,40лв. без ДДС, депозит за участие в търга  68,04лв. и стъпка на наддаване 68,04лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

2. Депозит  за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внася до 17:30часа на 31.05.2023г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 22.06.2023г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17:30часа на 16.06.2023г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. След сключване на договора за отдаване под наем, наемателят се задължава да заплаща всички разходи свързани с функционирането на поставената вендинг машина – разходи за вода и ел.енергия.

9. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

10. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

18.05.2023г.                                       Общинска администрация Дулово           

гр.Дулово