НАРЕДБА №18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

30.06.2012 14:49

/приета с Решение № 122 по Протокол № 9 от 26.09.2008г. на Общински съвет –Дулово/

СЕПТЕМВРИ, 2008 година

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на община Дулово, бюджетните взаимоотношения между общината и централния бюджет, като същевременно с нея се регламентира и управлението на извънбюджетните средства на общината.

Чл.2. Наредбата е в съответствие с чл. 9а от Закона за общинските бюджети и подпомага функционирането на Система за финансово управление и контрол в община Дулово, която се въвежда в действие със заповед на кмета на общината.

Чл.3. Общинският бюджет се разглежда като;

 • документ на политиката на общината;

 • финансова сметка за приходите и разходите на общината;

 • ръководство за оперативна дейност;

 • средство за комуникация;

Чл.4. Бюджетния процес се управлява от общинския съвет, кметовете и общинската администрация, в съответствие със законовите разпоредби и спазването на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.5. Общинският бюджет осигурява паричните средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности.

Чл.6. Оперативното управление на бюджета се осъществява от дирекция “Финанси”.

 

РАЗДЕЛ ІІ

СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЪДЖЕТ

 

 

Чл.7. Съставянето на проектобюджета на общината за следващата финансова година започва след актуализацията на целите по стратегическия план на общината и в съответствие със сроковете, определени с Решение на Министерския съвет за откриване на бюджетната процедура.

Чл.8. При разработването на проекта се вземат под внимание приетите през годината решения на общинския съвет, предложенията на кметовете, на общинската администрация и ръководителите на бюджетни звена.

Чл.9. /1/ При формиране приходната част на общинския бюджет се залагат прогнозните разработки на общинската администрация за:

1. собствени приходи – данъчни и неданъчни;

2. държавни трансфери - обща допълваща субсидия, обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи и други целеви субсидии, субвенции и безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи в.т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;

3. трансфери между разпоредители с бюджетни кредити;

/2/ Държавата компенсира изцяло намалението в приходите по ал.1, т.1, получено вследствие на провеждането на държавна политика.

Чл.10. При формирането на приходната част на общинския бюджет общинския съвет определя постъпленията от:

 1. местни данъци;

 2. местни такси;

 3. предоставяните от общината услуги и права;

 4. управлението и разпореждането с общинско имущество;

 5. глоби и имуществени санкции;

 6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи;

Чл.11. /1/ В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности.

/2/ Делегираните от държавата дейности и стандартите за стойностната, количествената и качествената им оценка се определят съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите и се приемат от Министерския съвет.

/3/ Стандартите по ал.2 служат за определяне на общия размер на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности и за разпределението им по общини. Размерът на средствата по общини се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.

/4/ С решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително и със средства от собствените приходи на общината и от изравнителната субсидия.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

СЪСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.

 

 

Чл.12. / 1/ Проектобюджетът на общината се съставя на основата на:

1. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

2. бюджетната прогноза в съответствие с общоикономическите изисквания, очертаващи параметрите на общинските приходи за следващите три години;

3. предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и публични обсъждания;

4. предложенията на кметовете на кметствата, кметските наместници и ръководителите на бюджетните звена;

5. задълженията по финансиране на общинския дълг;

6. разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети;

7. стандартите за делегираните от държавата дейности;

8. предложенията на съответните министерства за структурни промени в делегираните от държавата дейности при запазване самостоятелността на общинския бюджет;

9. информацията от Министерството на финансите за очакваните постъпления от държавни трансфери, от централния бюджет;

10. задълженията по национални и регионални програми и проекти.

/2/ Съставянето на проекта на общинския бюджет се организира от кмета на общината със съдействието на кметовете на кметствата.

/3/ Кметът на общината представя в Министерството на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, както и предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година в срок, определен от министъра на финансите.

/4/ Заедно с прогнозата по ал.3 кметът на общината представя в Министерството на финансите и намеренията за поемане на общински дълг.

/5/ Кметът на общината съставя проекта на бюджет на основата на определените със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година окрупнени показатели за постъпленията от субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, при спазване на единната бюджетна класификация.

/6/ Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокл, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

/7/ Кметът на общината внася в общинския съвет проект на общинския бюджет за обсъждане и приемане.

/8/ Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация.

Чл.13. Общинския съвет приема общинския бюджет в срок до 45 дни от приемането на ЗДБРБ за съответната година.

Чл.14. След изтичане на срока по чл.13 до приемането на общинския бюджет се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и общинските съветници.

Чл.15. В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 10 на сто от одобрените средства със ЗДБРБ за съответната година, за делигираните от държавата дейности, а за местните дейности в размер, определен от общинския съвет.

Чл.16. /1/ Общинския бюджет се представя в областните поделения на Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му от общинския съвет.

/2/ Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

/3/ Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до приемането на общинския бюджет в срока по чл.13 разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършва месечно в размер на утвърдените държавни трансфери със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Чл.17. Общинския бюджет се изменя през текущата година по начина, по който е бил приет.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл.18. Изпълнението на общинския бюджет започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

Чл.19. Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез дирекция “Финанси”, ръководителите на бюджетните звена и кметовете на кметства.

Чл.20. Събирането на собствените приходи се извършва от общинската администрация, кметствата, направленията “Образование - ЦДГ” и “Социални услуги”, общежитието и училищата с делегирани бюджети, освен в случаите, в които със закон е предвидено друго.

Чл.21. Разходите от общинския бюджет се извършват до размера на постъпленията по банковата сметка.

Чл.22. С решение на общинския съвет възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности се осигурява със заеми от :

 1. извънбюджетни средства и фондове на общината.

 2. Банки и други финансови институции.

 3. Други източници.

Чл.23. /1/ Кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

/2/ Кметът на общината информира периодично местната общност за изпълнението на бюджета по ред, определен от общинския съвет.

Чл.24. Във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи и реалните потребности на местната общност в течение на бюджетната година общинския съвет може да открива, закрива, или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи в рамките на своята компетентност, както и да предлага вземането на съответни решения от комптентните държавни органи в областта на възложените от държавата дейности и отговорности.

Чл.25. /1/ При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинския съвет може, доколкото със закон не е определено друго да оправомощи кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета да:

1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на бюджетната дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

2.прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности;

 1. се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл.15

/2/ В изпълнение на правомощията си по ал.1 кметът издава заповеди.

Чл.26. Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.

Чл.27. Кмета на общината ограничава или спира финансирането на бюджетните организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина.

 

РАЗДЕЛ V.

ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

 

Чл.28. Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

Чл.29. Второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на одобрените им бюджети по пълна бюджетна класификация.

Чл.30. Общинската администрация съставя сборни отчети /тримесечни и годишен/ за касовото изпълнение на бюджета, на общината по пълна бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните и третостепенните разпоредители и отчета за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл.31. Представените и заверени отчети и бюджети в ИИЦ на Министерството на финансите се представят в Сметна палата в седемдневен срок от заверката.

Чл.32. Кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяваме.

 

 

РАЗДЕЛ VІ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, С БАНКИ И ДРУГИ

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

 

 

Чл.33. Видът и размера на бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет и централния бюджет се определя със ЗДБРБ за съответната година.

Чл.34. Сметната палата упражнява контрол по изпълнението на финансовите взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината.

Чл.35. Общината получава пълна финансова компенсация за специфични разходи, предвидени в ЗДБРБ за съответната година.

 

 

РАЗДЕЛ VІІ

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНАТА

 

Чл.36./1/ Ежегодно, едновременно с приемане на бюджета, общинския съвет утвърждава и приходно разходните сметки на извънбюджетните сметки и фондове.

/2/ В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

/3/ Отчетът за разходваните извънбюджетни средства се приема от общинския съвет заедно с отчета за изпълнение на бюджета.

Чл.37./1/ Приетите план-сметки на извънбюджетните средства и техните отчети се представят на областните поделения на Сметната палата и на Министерството на финансите.

/2/ Общините представят периодични и годишни отчети за извънбюджетните сметки, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

Чл.38. Банковото обслужване на извънбюджетните сметки на общината, както и отчитането на операциите и средствата по тях, се извършват по реда, определен със Закона за устройството на държавния бюджет.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

 

Чл.39. Кметът е отговорен за изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол в общината при спазване на принципите по чл.4, ал.2 от Закона за общинските бюджети.

Чл.40. Функционирането на системата за финансово управление и контрол се урежда с изградени Вътрешни правила.

Чл.41. Предварителния контрол се осъществява от финансов контрольор, от структурата на общинската администрация, който организира и контролира изпълнението на целите и процедурите поставени във вътрешните правила.

Чл.42. Вътрешен контрол се осъществява от звеното за вътрешен одит, което е в структурата на общинската администрация.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

§ 1. Настоящата наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане бюджета на община Дулово е приета на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети с Решение № 122 по Протокол № 9 от 26.09.2008г. на Общински съвет -Дулово.

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

 

 

СЕЗГИН ГАЛИБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-Дулово