С В И К В А М ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

06.09.2023 06:50

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 12.09.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

  1. Приемане бюджета на община Дулово за 2023 г.   /Вх.№ 286/28.08.2023г./
  2. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на община Дулово за 2023г. /Вх.№ 300/04.09.2023г./
  3. Приемане актуализация на месечните трудови възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства в община Дулово /Вх.№ 299/04.09.2023г./
  4. Избиране на временно изпълняващи длъжностите кмет на община и кмет на кметство

/Вх.№ 262/04.08.2023г./

  1. Разпореждане с имот - общинска собственост, находящ се в с. Вокил и одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ  /Вх.№ 291/04.09.2023г./
  2. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот, находящ се в с. Водно /Вх. № 292/04.09.2023г./
 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 2. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово