СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

28.09.2023 17:10

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2024Г.

 

ЗАПОВЕДТА Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.63, АЛ.2 ОТ ЗМДТ И ЧЛ.14, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №353/05.03.2003Г. ИЗМ. И ДОП.С РЕШЕНИЯ №333/21.12.2009Г., РЕШЕНИЕ №424/31.05.2010Г., РЕШЕНИЕ №515/27.01.2011Г. , №110/15.06.2012Г., №170/25.09.2012Г.,№338/13.11.2013г.;№9/23.12.2015г.;№247/25.04.2017г; №223/23.02.2021; №298/31.08.2021г.. реш.№477/30.08.2022г.; реш.№478/30.08.2022г НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВКЛЮЧВА:

 І. Райониране за гр.Дулово и граници, където през 2024 година ще се извършват услугите по: сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци от контейнери и кофи, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения на твърди битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

-По улици и зони по график за сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

 - /приложение -1и 2/

 

ІІ. Райониране за населените места от територията на община Дулово и граници, където през 2024година ще се извършват услугите по: сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци от контейнери и кофи, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения на твърди битови отпадъци.

По населени места по график за сметосъбиране и сметоизвозване- /приложение-3 и 4/

      

IІІ. Сметосъбирането и сметоизвозването, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, да се извършва съгласно изготвените и съгласувани от община Дулово графици, съгласно сключени договори.

 

IV.Дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Дулово и почистване на замърсени площи в цялата община   да се извършват от „СОЧ” ЕООД гр.Дулово, съгласно сключен договор.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ПРОЕКТА НА ЗАПОВЕДТА/ И  ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ , В ТОВА ЧИСЛО  Баязит Алиш-Главен специалист „Екология“ И ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ, ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ №3/.

 

 

 

 

 

 

    

     Юксел Исмаил:

     вр. и. дл. кмет на Община Дулово

     Заповед №РД-04-570/25.09.2023г.

 

 

     Изготвили:

     Мюмюн Неджиб:

     директор Дирекция „Местни приходи”

 

 

   Баязит Алиш:

   главен специалист „Екология”