ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

25.01.2013 12:49

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 ДУЛОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово
 
ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост – Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово
Уважаеми дами и господа общински съветници,
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.22 от Наредба №2 на общински съвет гр.Дулово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, предлагам Общински съвет гр.Дулово да вземе следното 
 
 
РЕШЕНИЕ:
 
Приема изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост, Приложение №1 - актуализира с увеличение в размер на 4.2% Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещения и терени/ в община Дулово, като размерът на наема за срока на наемното отношение на сключените договори се увеличава в размер на 4.2%, считано от 01.04.2013г. включително, съобразно отчетения от Националния статистически институт годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2012г. в размер на 4.2%.
 
 
Д-р Юксел Ахмед
кмет на Община Дулово
 
Съгласувал:
Юксел Исмаил – зам.- кмет на Община Дулово
 
Изготвил:
Фатмегюл Басри – гл.спец. ТДКП