Докладни записки - Бюджет 2013

30.01.2013 15:46

 

Изх.№……….
………………
 
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Гр. Д У Л О В О
 
 
Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А
 
От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово
 
ОТНОСНО:  Приемане бюджета на община Дулово за 2013г.
 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
 
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г., Постановление № 1 от 2013г. на Министерския съвет за неговото изпълнение и писмо ФО-01 / 21.01.2013г. на Министерството на финансите са утвърдени основните принципи и насоки при съставянето на бюджета за 2013г. 
С Решение № 20 от 2013г. на Министерския съвет са  разделени дейностите, финансирани чрез общинските бюджети,  на местни и делегирани от държавата. Със същото решение  са определени и стандартите за финансиране  на  делегираните от държавата дейности -  „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално подпомагане, осигуряване и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и „Икономически дейности и услуги” през 2013г.
С чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013г. са определени размерите на бюджетните взаимоотношения мeжду централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии -  обща допълваща субсидия за извършване на разходи в делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия и трансфер за  зимно поддържане и снегопочистване/  и целева субсидия за капиталови разходи.
С  Приложение № 6 към чл.11, ал.2 от закона  са утвърдени стойностните и натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2013г.    
Средствата за заплати за 2013г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, се утвърждават от общинския съвет по предложение на кмета на общината.  Директорите на детски градини, училища и обслужващи звена, от системата на народната просвета, прилагащи системата на делегирани бюджети, самостоятелно определят средствата за заплати, съобразно утвърдените им разходи.
При тези условия е формиран бюджет на община Дулово за 2013г. на обща сума  13491299лв.. 
 
 А. ПРИХОДИ : 
 
Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 8978164лв. в т. ч :
Обща допълваща субсидия – 8483211лв.
Преходен остатък от 2012г. – 490056лв.
Средства на разпореждане, предоставени от/за извънбюджетни сметки  - /-126103/лв.
Целева субсидия за капиталови разходи – 131000лв.
Приходи за финансиране на местни дейности и дофинансиране на дейности с държавен характер - 4513135лв.
 в т.ч:
Имуществени данъци – 907500лв.
Неданъчни приходи – 1941949лв.
Обща изравнителна субсидия – 1706700лв.
Зимно поддържане и снегопочистване – 32700лв.
Трансфер за отчисления на депонирани отпадъци - /-149014/
2.6.   Възстановен трансфер от извънбюджетни сметки – 95000лв.
2.7.  Заем от извънбюджетни сметки - /- 286100/
2.9.  Заем от набирателни сметки - /-52000/лв.
2.10.Възстановена временна финансова помощ – 83000лв.
2.11. Целева субсидия за капиталови разходи – 233400лв.
 
Завишена е общата  допълваща субсидия  за финансиране на дейностите с държавен характер спрямо 2013г. общо с 80400лв. Увеличена е субсидията за дейностите с държавен характер във функциите „Общи държавни служби „ – 1600лв., „Отбрана и сигурност” 4500лв.,  „Здравеопазване” – 5500лв., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 95700лв. и „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 6000лв.. Намалена е субсидията за дейностите във функция „Образование” с 32900лв. 
Реализиран е преходен остатък от дейностите с държавен характер в размер на 490056лв. в т.ч.: 126103лв. остатъци от проекти по Оперативни програми в делегираната от държавата дейност „Общообразователни училища”.    
Предложените суми за постъпления от собствени приходи на общината са разработени съвместно от ръководството на общината и дирекция „Местни приходи”, които изготвиха подробен и задълбочен анализ на изпълнението през изтеклата 2012г. и прогноза на постъпленията за 2013г.
 В резултат на това  плана на  имуществените данъци спрямо предходната година е завишен със 155200лв., а на неданъчните приходи намален със 164570лв. Намален е значително плана па постъпленията от продажби на сгради и земя, които съгласно разпоредбите на закона за държавния бюджет се изразходват единствено и само за извършване на капиталови разходи.  
Запазена е сумата на общата изравнителна субсидия от 2012г. – 1706700лв.
Завишен е  размера на средствата   за зимно поддържане и снегопочистване спрямо 2012г. с 8500лв.
Увеличени са средствата за капиталови разходи от целева субсидия  спрямо 2012г. със 134700лв., а  намалени  тези от продажби на дълготрайни материални активи с 359657лв. 
Предвидени са общо 338100лв.  за възстановяване на  временни безлихвени заеми между бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки вт.ч.: във  фонд „Приватизация”– 286100лв. и  в набирателната  сметка на общината – 52000лв.
Предвидени са  149014лв. за отчисления на депонирани отпадъци, който общината ще преведе на община Силистра.  
Планувано е възстановяване на временната финансова помощ от 83000лв., отпусната на ЕООД „Общински гори” Дулово, чийто срок за погасяване изтече на 31.12.2011г.
Средствата, предоставени от бюджета на общината за възнаграждения на персонала, назначен по проекти на ОП „Човешки ресурси” към  31.12.2012г. са 95000лв. Сумата е предвидена за получаване от съответните институции, финансиращи проектите. 
Общата допълваща субсидия ще се предоставя на общините в съответствие с чл.13, ал.1  от ЗДБРБ за 2013г. както следва: за първото тримесечие  30 на сто, за второто тримесечие  25 на сто, за третото тримесечие  20 на сто и за четвъртото тримесечие 25 на сто от годишния размер, утвърден с Приложение № 5 от закона.
Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи, без тези за изграждане и основен ремонт на общински пътища  се разпределя по тримесечия, както следва: за първото тримесечие  20 на сто, за второто тримесечие  25 на сто, за третото тримесечие 30 на сто и за четвъртото тримесечие 25 на сто.  
Общата изравнителна субсидия ще се предоставя на общините в съответствие с чл. 13, ал.3  от ЗДБРБ за 2013г.  до 31-ви януари  50 на сто и до 30 юни  останалите 50 на сто от годишния размер, утвърден с Приложение № 5 от закона.
Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ще се предоставя на общините в съответствие с чл.13, ал.4 от ЗДБРБ за 2013г. до 20 януари в размер   75 на сто и до 30 октомври останалите 25 на сто в размер, определен с Приложение № 5 от закона.
Съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013г. паричните постъпления от продажби на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване  на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
 
 
Б. ПО РАЗХОДА :
 
Разходи за делегираните от държавата дейности - 8847164лв
Разходи за местни дейности – 3211738лв.
Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 73997лв.
Капиталови разходи – 1358400лв. 
 
Съставянето на бюджета за делегираните от държавата дейности   е съобразено със стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности. Разпределението на средствата   е извършено в съответствие с чл.11, ал.1 от ЗДБРБ,  съгласно който те не могат да бъдат по ниски от утвърдените със закона.
В рамките на утвърдените бюджети по  отделните  функции са осигурени средства за работни заплати за 12 месеца. 
Осигурени са средства за СБКО на персонала, стипендии на учащи се, работно облекло, материали, електроенергия, командировки, храна и други разходи за издръжка на дейностите.
Предвиден е резерв от 123254лв. за нерегулярни разходи на училищата, с което е изпълнено изискването на чл.41, ал.6 от ЗДБРБ за 2013г.    
В бюджета за финансиране на дейностите с общински характер са предвидени средства за работни заплати   за 12 месеца. Планувани са средства  за   СБКО на персонала в размер  3 на сто върху фонд „Работна заплата”, работно облекло,  и издръжка на общинска администрация, общински съвет, целодневни детски градини, ученически столове, др.дейности по образованието,  домашен социален патронаж,  осветление на улици и площади,  улична и домашна чистота, озеленяване, ПСОВ Дулово,  музей, РТВ, обредни домове и зали,  др.дейности по културата и др.дейности по икономиката. 
Предвидени са 300000лв. за осъществяване на болнична помощ от МБАЛ Дулово, обезщетения и помощи, отпуснати по решение на общинския съвет 8000лв., издръжка на пенсионерски клубове 15000лв.
Предвидени са разходи за представителни цели в размер на 2000лв., от които 1000лв. за кмета на общината и 1000лв. за председателя на общинския съвет.
За подпомагане дейността на  футболните  клубове  в общината са планувани 44000лв., за издръжка на спортен клуб по борба „Лудогорец”             с.Паисиево 2000лв. и за провеждане на бъги шоу в с.Златоклас 5000лв. 
Във връзка с  подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане са предвидени 2000лв. Източник на финансиране са средства от   имуществени данъци, такси,  неданъчни и други общински приходи, а помощта за едно лице е 180лв.
Във връзка с   провеждане на  културни мероприятия и чествания в Дулово и селата    са предвидени 18000лв. 
За овладяване популацията на безстопанствените кучета от град Дулово и селата са предвидени 30000лв.
Утвърдените със ЗДБРБ  средства за капиталови разходи в размер на 364400лв.  са разпределени за дейностите с държавен характер 131000лв. и за  общински характер 233400лв.
Предвидените средства за капиталови разходи от собствени приходи са  994000лв., от тях 985500лв. от продажба на нефинансови активи и 8500лв. от други собствени приходи на общината..  
През 2013г. общината предвижда да дофинансира държавни дейности от общински приходи със  73997лв. в т.ч.:
Заплати, осигурителни вноски, СБКО и работно облекло на 7 броя персонал към дейност Общинска администрация 53997лв.
Във връзка с предстоящите избори за ново Народно събрание 10000лв. и за текущ ремонт на Общежитие Дулово 10000лв.
Съгласно чл.5 от ПМС № 1 от  2013г. предлагаме за утвърждаване   приходо- разходна сметка  на  извънбюджетни сметки и фондове в размер на 374419лв. 
Съгласно чл.27 от Закона за общинските бюджети, във връзка с възникнали и доказани неотложни потребности, с Решение на общинския съвет за съответната бюджетна година, на кмета на общината могат да се дадат правомощия, при спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и общински дейности да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност; да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност, в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия и размер, и без да прехвърля кредити от държавни в общински дейности.
От всичко описано по горе и от приложенията към докладната е видно,  че бюджетът за 2013г. е по-добър от този през 2012г. Това в никакъв случай не означава, че общината ще реши финансовите си проблеми. Предвид  целите и задачите, които ръководството си  поставя за изпълнение и просрочените задължения в размер 1199557лв., с които приключи 2012г. отново се очертава една  трудна  финансова година.
На основата на посочените по-горе данни, в изпълнение на  разпоредбите на ЗДБРБ ,  моля,  общинските съветници да вземат следните
 
Р Е Ш Е Н И Я:
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 и чл. 12  от ЗОБ, чл.12, ал.7 и чл.13  от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с рапоредбите на ЗДБРБ за 2013г., приема бюджета на община Дулово за 2013г.,  както следва:
 
Общ размер на бюджета за 2013г. 13491299лв. в т.ч.:
 
1.1. ПО ПРИХОДА : 13491299лв./Приложение № 1/
 
1.1.1.  Приходи с държавен характер 8978164лв. от тях:
Обща допълваща субсидия – 8483211лв.
Преходен остатък от 2012г. – 490056лв.
Средства на разпореждане, предоставени от/за извънбюджетни сметки  - /-126103/лв.
Целева субсидия за капиталови разходи – 131000лв.
 
1.1.2. Приходи с общински характер 4513135лв.от тях:
Имуществени данъци – 907500лв.
Неданъчни приходи – 1941949лв.
Обща изравнителна субсидия – 1706700лв.
Зимно поддържане и снегопочистване – 32700лв.
Трансфер за отчисления на депонирани отпадъци - /-149014/
                   Възстановен трансфер от извънбюджетни сметки – 95000лв.
Заем от извънбюджетни сметки - /- 286100/
Заем от набирателни сметки - /-52000/лв.
Възстановена временна финансова помощ – 83000лв.
Целева субсидия за капиталови разходи – 233400лв.
 
 
 
1.2. ПО РАЗХОДА: 13491299лв. /Приложение № 2/
 
1.2.1. Разходи с държавен характер –  8847164лв.
1.2.2. Разходи с общински характер – 3211738лв. 
1.2.3. Дофинансиране на ДД с общински приходи –73997лв.
1.2.4. Инвестиционна програма–1358400лв. вт.ч.:
От целева субсидия за капиталови разходи – 364400лв.
От собствени средства  - 994000лв. в т.ч.:
§ 40-00 Постъпления от продажби на общински нефинансови активи – 985500лв.
Други приходи – 8500лв.
 
2.  Приема разпределение на преходния остатък от 2012г. в размер на 490056лв.,  както следва:
2.1. Общообразователни училища – 477375лв.
2.2. Др.дейности по образованието – 8331лв.
2.3. Др.дейности по здравеопазването – 316лв.
2.4. Др.служби и дейности по соц.осигуряване – 4034лв.
3. Утвърждава приходно – разходна сметка на извънбюджетните 
сметки и фондове в размер на 374419лв. /Приложения №  5/
4. Разпределение на средствата за капиталови разходи от целева субсидия и собствени средства – 1358400лв. /Приложение № 3/
5. Размер на просрочените задължения  от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2013г. и размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва :
5.1. просрочени задължения от минали години, които ще бъдат разплатени през 2013г. – 1145666лв.
5.2. просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 192лв.
6. План – график за разплащане на отчетените просрочени задължения. /Приложение № 12/
7. Възникналият  временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности през 2013г. да се покрива със заеми от банки и други финансови институции.
8. Утвърждава средствата за работни заплати на персонала в държавните дейности през 2013г. в размер на 2438635лв. /Приложение № 4/
9. Приема следните лимити за разходи:
Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто, на база начислените трудови разходи.
Лимит за представителни цели в размер на 2000лв.
Поевтиняване на ученическото столово хранене, както следва:   закуски 0.10лв., обяд  0.42лв. и  вечеря  0.21лв.         
Определя цени за разходите по погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекцията за социално подпомагане в размер на 180лв.
Помощи за лечение на граждани в размер на 8000лв. Помощта се отпуска с решение на Общински съвет за всеки конкретен случай.
10. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове. /Чл.24 от ЗОБ/.
11. Предоставя следните правомощия на кмета:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендиипв частта за делегираните от държавата дейности ;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности ;.
11.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;
11.5. Да определи конкретните права и задължения на          второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
11.6. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
12. Приема дефицит в бюджета за 2013г. в размер на 1199557 лв.
13. Задължава ръководителите на бюджетни звена да създадат необходимата организация за поддържане на ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс, като разходването на средствата се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети и не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс.
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД
Кмет на община Дулово