Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

20.03.2013 18:32

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ДУЛОВО
 
 
 
 
Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А
 
 
 
от д-р ЮКСЕЛ АХМЕД  – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО 
 
ОТНОСНО: Изменение в Тарифата за размера на потребителската такса и начина на събирането и при предоставяне на услуги в Звеното за социални услуги в домашна среда по Проект „Помощ в дома” към Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово.
 
 
 
УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
С Решение № 110 от 15.06.2012 г. Общински съвет Дулово прие изменение и допълнение към Наредба № 11 като се създаде ал.6 към чл. 24 от Раздел ІІІ, а именно Тарифа за размера на потребителската такса и начина на събирането и при предоставяне на услуги в Звеното за социални услуги в домашна среда по Проект „Помощ в дома”.
С Тарифата се определиха размерите на таксите за социалната услуга „Домашен помощник” според месечния доход на потребителите на социалната услуга.
С реализирането на Проекта „Помощ в дома” се установи, че таксата, която трябва да плащат потребители с доход над 390 лв., а именно 1.72 лв. на час/ услуга е непосилно висока и практически неприложима. Предвид, че потребителите на услугата са хора с тежки заболявания, които ежедневно приемат лекарства за да поддържат здравословното си състояние, голяма част от дохода си тези лица заделят за заплащане на лекарства.  
 
Предвид гореизложеното и социалната насоченост на Проекта, към хора с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, предлагам Общински съвет Дулово да вземе следното 
 
 
 
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка  с чл. 6, ал. 1, буква В и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, приема Наредба за изменение на Наредбата № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово, както следва:
& 1. Към чл. 24, ал. 6 от Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”: Тарифа за размера на потребителската такса и начина на събирането и при предоставяне на услуги в Звено за социални услуги в домашна среда по Проект „Помощ в дома”, чл. 2, ал. 3, т. 7 се променя и става:
 
Потребители, чиито доход е равен или по-нисък от
Доход
Коефициент
Деференциална ставка за потребителска такса
Над шесткратния размер на ГМД
От 390.01
-
0.72 лв.
 
 
 
 
 
 
д-р Юксел Ахмед 
кмет на Община Дулово