ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

13.05.2013 17:43

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ДУЛОВО
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от
 
д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово
 
 
ОТНОСНО: Удостояване с почетно гражданство г-жа Стоянка Господинова – директор на ОУ „Христо Смирненски ” в гр. Дулово
 
 
Уважаеми  дами и господа общински съветници,
 
    Стоянка Иванова Господинова е родена на 4 август 1952 г. в село Цар Асен. През 1970г завършва с отличие средното си образование в СПУ“Г.Кирков“- Дулово. През същата година е приета в СУ“Климент Охридски“. Завършва висшето си образование през 1976г. -специалност „Физика на твърдото тяло“. Придобива и педагогическа правоспособност по физика.   Започва работа в ОУ“Христо Смирненски“ на 01.09.1976г като възпитател, а от 01.09.1978г е преподавател по физика в същото училище.
От 01.11.1978г преминава на организационна работа – ученически организатор в ЕСПУ“Г.Кирков, завеждащ сектор, завеждащ отдел, секретар и първи секретар на ОбК на ДКМС град Дулово. От 1988г до м.юни 1990г се обучава в АОНСУ София. От м.март 1990г. до 31.12.1990г получава следдипломна специализация по „Организация и управление на образованието“ в ЦИУУРК „Вела Благоева“ София.
През м.декември 1990г. придобива ІІ –ра професионално-квалификационна степен.От 01.09.1990г започва отново работа в ОУ“Христо Смирненски“ като възпитател.
 
След проведен конкурс от 01.09.1993г. заема длъжността директор на ОУ“Христо Смирненски“. На тази длъжност е и в момента Наградена е с грамота „Неофит Рилски“ на МОН.Има 16 допълнителни квалификации и четири публикации в сборници с педагогическа насоченост.
 
През професионалния си живот Стоянка Господинова се  включва активно в обществено-политическия и социално-културен живот на града. Реализирала се е успешно в образователната сфера, като е преминала през всички стъпала на йерархията. За постиженията си е отличена с грамота „Неофит Рилски“ на МОН. Тази година се навършват 20 години от заемането на длъжността директор на най-старото училище в града. Под нейно ръководство ОУ“Хр.Смирненски“ се превърна в стабилна образователна институция, която е за пример със своите постижения. Многобройни са реализираните проекти, които създават предпоставки за повишаване квалификацията на преподавателите и превръщането на училището в желана територия на ученика. Непрестанни са усилията и за обогатяване и модернизиране на материално-техническата база на училището и подобряване на цялостния процес на обучение. През годините качеството на обучението  провеждано от учителите в ОУ“Хр.Смирненски“е оценено с много добър. В национални, регионални и общински състезания и конкурси възпитаниците на училището заемат призови места. Училището се включва в 4 национални програми с проекти и са реализирани 3 проекта по оперативни програми. В момента се работи по проект за енергийна ефективност на стойност 590 х лв. 
Учениците завършили ОУ“Христо Смирненски“ успешно се реализират  в по-нататъшното си обучение  в училища в други градове.
Със своята дейност Стоянка Господинова издигна качеството и авторитета на образователната система в град Дулово. Приемана е като уважаван и достоен човек и професионалист сред колегите от гилдията, от родители и от ученици, от дуловската общественост.
С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т. 22 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  предлагам Общински съвет Дулово да вземе следното 
 
 
РЕШЕНИЕ :
 
I. Удостоява  със званието „ Почетен гражданин на град Дулово ” г-жа Стоянка Иванова Господинова - Директор на ОУ „ Христо Смирненски ” за активното и участие в обществено-политическия и социално-културен живот на града.
 
 
II. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областният управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.
 
 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.
 
 
 
С уважение,
Д-р Юксел Осман Ахмед 
кмет на Община Дулово
 
 
 
 
 
Съгласувал:
Йорданка Стойчева ,
зам. кмет „ Хуманитарни дейности”  в Община Дулово
 
 
 
 
 
 
Изготвил:
Гергана Игнатова – юрисконсулт