ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово

08.08.2013 15:39

Изх. № …............

 

До

Председателя

на Общински съвет

Дулово

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово за увеличаване на месечната такса в детските градини на територията на Община Дулово.

 

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

 

Таксата за детска градина и детска ясла в общината не е променяна от 2003 г. Тогава с Решение № 353 от 05.03.2003 г. на Общински съвет Дулово, е определена таксата в размер на 25 лева. През изминалото десетилетие икономическите условия в страната се променяха рязко в посока увеличение на цени и издръжка. Сега за месечната издръжка на едно дете общината дава по 320 лв. ( 210 лв. за работни заплати и осигуровки и 99 лв. за веществена издръжка). Или месечната такса представлява 7,8 % от общата издръжка на едно дете в общинска детска ясла и градина.

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс предлагам Общински съвет Дулово да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, буква В и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово, както следва:

& 1. В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл. 20, ал. 1 „За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси” в размер на:

  1. Детски ясли – в размер на 35.00 лв.;

  2. Детските градини – в размер на 35.00 лв.

& 2. В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл. 20, ал. 1 „За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси”, се създава нова точка 3 „Към месечната такса има постоянен компонент в размер на 10 лева, който не е зависим от дневната посещаемост в детските ясли и детските градини и е различен от месечния размер на таксата”.

& 3. В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл. 21, ал. 1, т. 4 „при отсъствие на детето повече от 30 дни при условие, че родителят е уведомил писмено директора” става, както следва: „при отсъствие на детето повече от 30 дни при условие, че родителят е уведомил писмено директора се заплаща само постоянната компонента към таксата в размер на 10 лева”.

 

 

 

 

 

Д-р Юксел Ахмед

Кмет на Община Дулово

 

 

 

 

Изготвил:

Й. Стойчева – зам. кмет ХД