ПОДОБРЯВАТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО С ПРОЕКТ ПО ОПАК

06.08.2013 16:09
Image removed. Image removed. Image removed.

С откриваща пресконференция стартираха дейностите по проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции“, спечелен по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проектът е финансиран по Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Договор №: 12-11-36/11.10.2012 г., Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, и е на обща стойност 105 532,90 лв.

Основната цел на проекта е подобряването на управлението, организацията и функционирането на общинската администрация на община Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции.

„Доволен съм, че започва изпълнението на този проект, защото успешната реализация на това, което е заложено в него, ще даде възможност да се промени към добро работата на нашите служители в общината. Прилагането на модерни политики в община Дулово е нещо, което трябва да се случи, трябва от нас всеки да започне да прилага“, заяви Д-р Юксел Ахмед, кмет на община Дулово.

Дейностите по проекта включват провеждането на функционален анализ на административната структура; създаване на нова организация на нейната дейност; актуализиране на съществуващи и изготвяне на нови вътрешни нормативни и административни документи; въвеждане на мерки, насочени към подобряване на релевантността, ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на общинската администрация.

Според ръководителя на проекта Станислав Станчев, основните резултати от проекта ще доведат до намаляване на бюрокрацията, оптимизиране на работните процеси и координацията между административните звена, както и по-добър контрол и прозрачност на работата на общинската администрация.

 

За повече информация:

тел.: 0879 601 027 или е-mail: office@consulsys.eu

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции ”, договор с рег. № 12-11-36/11.10.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд