10-syveta-kak-da-pestim-elektroenergiya-1-p-2000_ (1)

Информиране на правоимащите лица по Програмата за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия, приета с РМС №294/23.4.2024 г.

През м. април с Решение на Министерски съвет  беше приета Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия. С последващо РМС №481/4.7.2024 г. беше удължен срокът на действие на Програмата до 31.12.2024 г., а бюджета й беше завишен.

Програмата е насочена към компенсиране на част от разходите за потребена електрическа енергия на небитови крайни клиенти изброени в § 3, ал. 14 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2024 г., а именно- читалища, детски градини и училища, детски спортни школи, молитвени домове, храмове и манастири на регистрирани вероизповедания.

 Програмата цели смекчаване на икономическите последици от нестабилността на цените на енергийния пазар. Размерът на компенсацията за потребител се изчислява като разлика между средната цена на базов товар на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и регулираната цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране, за съответния месец. Компенсацията ще се предоставя чрез Доставчиците, с които крайните клиенти, изчерпателно изброени в § 3, ал. 14 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2024 г. имат сключен договор за доставка на електрическа енергия, като намаление на дължимата за плащане сума по надлежно издадена фактура от съответния Доставчик.

   Компенсациите по Програмата ще бъдат изплатени до 31 март 2025 г.

пенсионерски фоклорен събор Върбино

ВЪРБИНО 2024г.- ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕРСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

Над 500 участници от 40 пенсионерски колектива от цяла България се събраха в местността Канагьола на 6 юли 2024г. край дуловското село Върбино на Петия национален пенсионерски фолклорен събор.

Магията на българския фолклор, сълзи и смях, шарени носии от скрина на баба на 120 години, много слънце и много младежки дух- това е традиционния събор в с. Върбино.

Участниците бяха поздравени лично от кмета на Община Дулово- инж. Невхис Мустафа, а събора откри зам.- кметът по  Хуманитарни дейности- Йорданка Стойчева.

Началото си събора води като среща между фолклорни състави от пенсионерски клубове от Върбино, Дулово и Тервел преди 29 години. И на този празник имаше хора присъствали на тази среща. С умиление и гордост те си спомнят с какъв ентусиазъм и плам са организирали всичко и как са готови да помагат и да предават силата си на младото поколение.

Община Дулово пази традициите живи и организирането на такива събори ще продължи и в бъдеще.

межденско веселие

Межденско веселие“- 13 юли 2024г.

За поредна година в с. Межден, община Дулово се проведе Четвъртия фолклорен фестивал „ Межденско веселие“. Високите температури в събота /13.07.2024г./ не спряха ентусиазма на малки и големи изпълнители

Организатори но фестивала бяха кметство с. Межден и НЧ „Отец Паисий- 1940“.

Кметът на община Дулово инж. Невхис Мустафа поздрави всички участници и организатори за ентусиазма и порива за запазването на добруджанските традиции, песни, танци и нрави.

Такъв род събития съхраняват богатството на българския фолклор и поддържат приемствеността между поколенията.

Съобщение Дулово_page-0001 (1)

ПОКАНА – Европейски средства за семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии – 17 юли 2024г.

Областният информационен център – Силистра Ви кани на изнесена приемна пред сградата на НЧ “Никола Й. Вапцаров- 1895″в гр. Дулово на 17 юли 2024г./ сряда/ от 10:00ч. до 12:00ч.

Тема: Европейски средства за семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

folkloren-festival-ruyno

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР – РУЙНО -2024г.

Над 300 участници от 8 до 88 години, 34 групи, много и различни емоции, срещи със стари приятели, начало на нови познанства и много музика, танци и обичаи.

На 29 юни в месността “Аязмото” край с. Руйно се проведе поредния Пети национален фестивал на Турския фолклор Руйно – 2024г. Гости на фестивала бяха фолклорни групи от цялата страна- гр. Добрич,гр. Руен, гр. Момчилград, с. Сливо поле, с. Кошарна, с. Беловец, с. Киченица, гр. Исперих и гр. Бурса.

Фестивалът беше открит от Айваз Чакър- зам.- кмет на Община Дулово, а специален гост беше Генералният консул на Р. Турция в гр. Бургас- Толга Оркун.

Фестивалът е доказателство, че традициите се предават през поколенията и мелодичността и чувствителността на песните и танците ще намерят своето място в сърцата на бъдещите поколения.

Н. Музаферова

park-dulovo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ОБРАБОТКА НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В ГР. ДУЛОВО

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Дулово уведомява населението, че започват обработките на зелените площи (паркове, градини, междублокови пространства, детски площадки, стадион) в град Дулово и района на местността „ Аязмото” край село Руйно с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Обработките  ще започнат  на 13.07.2024 г. / събота/ в ранните часове на деня 6:30 ч

Третирането ще се извърши с препарат “Бандит”.

Умоляват гражданите да не навлизат в напръсканите площи през следващите 24 часа.

От Общинска администрация

viber_изображение_2024-07-05_14-24-00-817

Томбола за добросъвестни данъкоплатци 2024 г.

Днес бяха изтеглени печелившите от обявената в началото на месец април томбола за изрядни данъкоплатци, които са заплатили своите задължения за местни данъци и такси до 30.06.2024г. както за 2024г. така и за изминали периоди.
Комисия назначена от Кмета на общината изтегли печелившите. Ето ги и тях:

жътва 1

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”- ДУЛОВО ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И НЕОБХОДИМИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА ЖИТНАТА РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯ ФУРАЖ.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО”- Силистра
РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И  ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО”- ДУЛОВО Адрес: гр. Дулово,  ул. „ Васил Левски ” № 6

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО

НА ЖИТНАТА РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯТ ФУРАЖ

Един от най-пожароопасните периоди в селското стопанство през годината е времето когато се прибират зърнено – житните култури и техният фураж. Периода е характерен с високи среднодневни температури и периоди на дълго засушаване.

От началото на жътвената кампания до 19.06.2024 г., на територията на страната са възникнали 24 пожара, в резултат на които са унищожени 1622 дка. зърнено – житни култури.

Анализите на дейността по осигуряване на пожарната безопасност през последните пет години показват, че за същия период през 2023 г. са възникнали 3 пожара, при които са унищожени 18 дка, през 2022 г. са възникнали 12 пожара катао са унищожени 616 дка, през 2021 г. не са възниквали пожари и през 2020 г. са възникнали 13 пожара, при които са унищожени 342 дка.

Техническата наситеност с машини през жътвата, наред със своите преимущества създава и някои трудности по опазването на посевите, зърното и тревният фураж от пожари. Колкото повече машини, електросъоръжения, двигатели с вътрешно горене , леснозапалими и горими течности се използват, толкова по-голяма е опасността от възникването на пожари, толкова по-строги и своевременни мерки трябва да се вземат за осигуряване на техническата и пожарна безопасност.

Министерство на Вътрешните работи и Министерство на Земеделието и храните  са разработили , съвместно Наредба № 8121з – 968 от10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи , Обн. Д.В. бр. 105 от 19.12.2014 г., която е задължителна за държавни организации, частни стопани, арендатори, ползватели на земеделски земи и граждани. Същите са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението, при осъществяване на контрол по опазването на зърнените култури и фуражите от пожари.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ, НАЕМАТЕЛИ, АРЕНДАТОРИ

И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ :

1. Да познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.

2. Да сигнализират съответните държави органи / служби за пожарна безопасност и защита на населението, кметствата / при нарушаване на правилата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до техните земи.

3. Да използват и поддържат в техническа изправност собствената техника и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожари в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

4. Да осигуряват земеделската техника и обектите с изискващите се противопожарни уреди и съоръжения.

5. Да не създават условия за разпространение на пожари при съхранение на фуражи в личните дворове.

6. Да опазват минерализованите ивици и другите противопожарни прегради , естествени и изкуствени водоизточници, пътища за противопожарна техника и др.

7. При жътва в площ над 100 дка да се осигури дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.

8. Да не се пали огън и да не се използват открити огнеизточници в земеделските земи.

9. Да не палят по какъвто и да е повод стърнища, слама, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева.

10. Да не се извършват ремонти на аварирала земеделска техника в житните посеви и стърнищата.

11. Допуска се при авария или техническа неизправност, непозволяващи преместване на земеделската техника, ремонтните дейности да се извършват на място, след като предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Дулово призовава земеделските стопани, физически и юридически лица, имащи отношение към прибирането на селскостопанската реколта, да проявят висока отговорност при изпълнение на своите дейности в / или в близост до житните масиви за недопускане възникването на пожари. 

20.06.2024 г.                                                     Районна служба “ Пожарна безопасност и

гр. Дулово                                                             защита на населението “ – гр. Дулово

447666918_10224877778196236_7700357717478428172_n

ПЪТ КАБЛЕШКОВО – МЕЖДЕН

Във връзка с приключване на строително-ремонтни дейности за обект: “Основен ремонт (рехабилитация)на път III-2077 Каблешково- Межден от км 11+000 до км 18+772 и от км 18+772 до км 20+564,83, вкл. ремонт на мост при км 11+047” се проведе държавна приемателна комисия.

Председател на комисията е арх. Димитър Димитров ст. инспектор РДНСК- Силистра.

След подробния оглед на пътя, акцентирахме върху нашите искания за достъп до поземлените имоти на земеделските стопани.

Друго наше изискване е да се осигури по-широк достъп до местността “Канагьола”, където се провежда Национален фолклорен фестивал на третата възраст в село Върбино.

Ние като ръководство на Община Дулово, сме длъжни да защитим, както интересите на земеделските производители, така и всички любители на българския фолклор, които ще посетят нашата община през месец юли.

4 юни 2024г.

От Общинска администрация