Европроекти

Показани 1 - 10 от 10

Грижа в дома в община Дулово

03.05.2023 15:02

На 28.04.2023г.в община Дулово се състоя пресконференция, на която бе представен подписаният от община Дулово договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0204 “Грижа в дома в община Дулово“, по Процедура за предоставяне на безвъзмезд

Информация за изпълнение на дейностите по Проект "Патронажна грижа + - Компонент 2 в община Дулово"

16.02.2023 15:25

Изпълнението на дейностите по Проект №BG05M9OP001-6.004-0166 "Патронажна грижа + - Компонент 2 в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.004 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ приключи на 02.02.23година. 

Обучение на общинската администрация за провеждане на функционален анализ

06.08.2013 16:17

През юли месец, в рамките на изпълнението на проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., се проведе обучение на служители на общинска администрация Дулово за целите, принципите, методите и очакваните резултати от провеждане на функционален анализ.

ПОДОБРЯВАТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО С ПРОЕКТ ПО ОПАК

06.08.2013 16:09

С откриваща пресконференция стартираха дейностите по проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции“, спечелен по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проект ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАЩИ СЕ ФУНКЦИИ

05.02.2013 16:59

Проект: „ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАЩИ СЕ ФУНКЦИИ“
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Регистрационен номер на договора: 12-11-36/11.10.2012 г.
Стойност на проекта: 105 532,90лв.
Начало на проекта: 16 октомври 2012г.
Край на проекта: 16 февруари 2014г.

Абониране за Европроекти