П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2017г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

25.01.2017 19:29

 

Image removed.       ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

            

                        7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://dulovo.bg

 

 

 

П Р О Т О К О Л

 

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

 ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2017г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО  

 

 

Днес 16.01.2017г. се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2017г. на община Дулово.

Присъстваха граждани, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет,  общински съветници, директори  на детски и учебни заведения,  ръководители на пенсионерски клубове, кметове на кметства, служители на общината и представители на бизнеса от община Дулово.

Обсъждането беше открито от Ваня Петрова – гл.експерт „Връзки с обществеността” при община Дулово. Тя поздрави всички гости и представи ръководството на общината в лицето на кмета на общината д-р Юксел Ахмед, неговите заместник кметове Юксел Исмаил, Доротея Тотева, Юмер Хатиб, директорите на дирекция „Финанси” Светла Господинова и дирекция „Местни приходи” Мюмюн Неджиб, след което изчете Поканата, отправена до общността на Дулово,  разясни целите,  същността и основанието на тази среща и предостави думата на кмета на общината.

Той запозна присъстващите с Доклада към Проекта за бюджет 2017г.  на община Дулово, от който става ясна бюджетната рамка, приходи, разходи, инвестиционна програма, просрочени разходи и проблемите на общината,  свързани с тях, след което увери присъстващите, че и през бюджетната 2017г. ръководството на общината ще продължи работата си по изпълнение на поставените си задачи и изготвената дългосрочна бюджетна програма, като паралелно с това ще продължи принципното си поведение по отношение на политиката за икономично, приоритетно и целесъобразно разходване на бюджетните средства с оглед изпълнение разпоредбите на чл.88 от Закона за публичните финанси за намаляване, окончателно изчистване и недопускане на нови просрочени задължения.   

Кмета на общината увери присъстващите, че Инвестиционната програма за 2017г е разработена отговорно и обективно, след проведени срещи с кметовете на населени места, като в нея са включени обекти от изключителна важност за общината и такива, които имат потребност от незабавни ремонти.

Средствата от продажби на дълготрайни материални активи, които се включват единствено и само в инвестиционната програма с всяка изминала година намаляват. Целевата субсидия за капиталови разходи, макар и завишена е много малка за община като нашата. Завишението на средствата в Инвестиционната програма на община Дулово за  2017г.  е резултат, преди всичко от преведените ни целеви средства от 1 000 000лв., утвърдени с Постановление на МС, които останаха като преходен остатък за 2017г. Предвид на това, че потребностите на общината са далеч по големи и тази сума е недостатъчна, но с нея ще разрешим най належащите и неотложни ремонти на уличната мрежа в общината. Необходимостта от ремонти на сгради, улици, тротоари, паркове, площади и други е очевидна, но това са възможностите.

След подробно изнесените данни от кмета на общината, свързани с Проекта за бюджет за 2017г. Ваня Петрова благодари и уведоми присъстващите, че на сайта на общината са постъпили въпроси, който са неразделна част от протокола:

Преди да започне обсъждането с присъстващите в залата кмета пожела да отговори на поставените в сайта на общината въпроси, а именно:

 

 Отговор на Даниел Иванов :

 

 По отношение на обществените поръчки мога отговорно да заявя, че проведените обществени поръчки са толкова, колкото е възникнала такава необходимост, продиктувана от ЗОП – канцеларски материали, хранителни продукти, рехабилитация на общинска пътна мрежа и всички други разходи свързани с изпълнението на капиталовата програма на общината. Обществена поръчка и сключени договори има във връзка със снегопочистване на пътищата от цялата община. Разбира се, че правителството предоставя такива пари на общината. Средствата са целеви и се разходват само за тази цел.

На въпроса за броя на общинските жилища отговарям, че такива има три в  с.Окорщ, който не са ремонтирани, крайно мизерни и се обитават от пенсионери. В Дулово е предоставено едно жилище на привлечен от друг район лекар, който бяхме длъжни да обезпечим с такова и едно жилище е предоставено за нуждите на Районно полицейско управление.

Относно срещата Ви с въпросната служителка. Да, възможно е да не сте осъществили връзка с нея, понеже нейната работа не е само да седи в стаята си, а има и редица други задължения. По отношение на проекта мога да кажа, че ако не е тя някой друг ще изпълнява функциите по определен проект. Има такива моменти, когато са поставени задачи от управляващия орган на проекта и се налага спешно да се реагира. Всичко това не прави съответното лице по лош служител, та била тя и държавен.

Във връзка с пенсионерите отговарям, че такива в общината има трима, за единия от които не можем да намерим подходящо лице – с необходимия ценз и познания за осъществяване на функциите, които изпълнява, за втория също така е необходимо лице със съответстващ на функциите му ценз и образование и третия е този, за който аз нося отговорност, тъй като се нуждая от нейната работа като професионалист.

 

Отговор на Сабрие Мехмед :

 

С бюджета на общината всяка година осигуряваме, в зависимост от възможностите пари за културни мероприятия, под различна форма и начин – фестивали, концертни мероприятия, празнични увеселения, завършващи с музикална и фолклорна програма и т.н. По отношение на спорта подпомагаме съществуващите футболни клубове, които през 2017г. ще бъдат 9. Наличните стадиони са достъпни и разрешени за всички хора, които желаят да спортуват. Това, че спортната площадка е пълна с вода е нормално, ако е открита. Когато общината забогатее и може да си го позволи ще построим закрита спортна площадка, но за сега е само мечта. Относно културния отдел, аз не зная за такъв. В администрацията има гл.спец.култура, който осъществява своите функция, като организира, ръководи провеждането на различни културни мероприятия, за които вече говорих.

 

Отговор на Генади Денчев :

 

В нашата страна така е организирана здравната система, че всяко лечение се извършва по съответната клинична пътека. Например един пациент със сърдечни проблеми ще отиде в кардиология в друг град. Нашите отделения, които имаме в нашата болница се лекуват болните, ако отговарят на клиничните пътеки, по които работи отделението и т.н.  

 

Ангел Ангелов – Представител на учителския синдикат.

 

Той изрази своето наблюдение как целодневните детски градини всяка година приключват с просрочени задължения, особено в значителни размери към фирмите доставчици на хранителни продукти. Сега за 2017г. е формиран и дефицит в бюджета им. Отклоняват се средства за други цели и се забавя предоставянето на субсидията. В тази връзка той направи предложение, така както формирането на бюджета за държавните дейности се осъществява чрез приетите стандарти и броя на децата, и формирането на бюджета за местни дейности да става по същия начин. Непрекъснато се подхвърля в простарнството, че има разминаване и в цените на хранителните продукти.

 

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той отговори на обвинението, че се забавят, или отклоняван субсидите е абсолютна лъжа, защото през цялото му кметуване до този момент няма такъв случай на забавяне на субсидията, а комо ли отклоняването и. А колкото до формиране на стандарт и в местните дейности винаги може да се провери колко е той. Получените субсидии от местни приходи на общината се разделят на броя на децата и се получава стандарта.

 

Светла Господинова – директор „Финанси”.

 

Тя поясни, че с 96 на сто от предоставената държавна субсидия на целодневните детски градини се покриват разходите за заплати и осигурителните вноски на персонала в целодневните градини. Това ще рече, че почти цялата издръжка е от собствени приходи и обща изравнителна субсидия на общината. Би било добре общината да можеше да финансира с много по вече разходите за детски градини, но за сега това са възможностите.

 

Фахри Сали – Ръководител звено за ВО

 

Относно репликата, че има разминаване в цените на хранителните продукти в детските градини той заяви, че не е съгласен с това твърдение, понеже лично той, в качеството си на ръководител на звеното за ВО и неговия екип са извършили проверка и не са открили никакви нарушения. Проверката е била повторена от проверяващ екип от АДФИ гр.Русе и е потвърдил същите резултати.

 

Джелил Ахмед Ибрям – представител на жителите от с. Прохлада.

 

Неговият въпрос беше свързан с предложение за подмяна на обект Рехабилитация на улица „Първа” в с. Прохлада с асфалтиране на пътя Прохлада – Браничево. Дали е възможна такава трансформация, защото за жителите на селото този път е по важен за тях. 

 

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той потвърди необходимостта от изграждането на такъв път и осъзнава важността за жителите на този път, но с предвидените 30 000лв. за рехабилитация не може да се изгради път. За тази цел ще  са необходими не 30 000лв., а 300 000лв., че и по вече. За тази и много други идеи общината предвижда осигуряване на средства чрез проекти по оперативни програми, в коята посока работи и в момента.

 

Юксел Исмаил – зам.кмет на община Дулово.

 

Като специалист в тази област и дългогодишен зам.кмет,  отговарящ за строителство и ремонти поясни за присъстващите, че към момента се работи по няколко такива проекта, свързващи отделни населени места, като Чернолик – Правда, Межден – Козяк, Прохлада – Браничево и т.н.

 

Божидар Асенов – жител от с. Прохлада.

 

Предвид на това, че с  предвидените средства за рехабилитация на улица „Първа” в с. Прохлада не може да се изгради път до с.Браничево предложи да бъде извършен основен ремонт на читалището в селото. Това е единственото място в селото, в което се събират младежите от селото и би било добре да се ремонтира сградата.

Нигяр Фикрет Музафер – общински съветник.

 

Тя попита дали общината е провела обществена поръчка и има ли сключен договор с фирми за снегопочистване? Ако да, търси ли се отговорност от управителите на тези фирми за извършената от тях работа.

 

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той отговори, че има сключени договори с няколко фирми, които много трудно са се съгласили, макар че тяхната техника не може да се справи с такова количество сняг, но общината е нямала избор. Лично той е молил управители на фирми с по добра и мощна техника да участват в обществената поръчка,  но са отказали. Направено е все пак почистване, макар и със закъснение от фирмата на известен дуловски бизнесмен, на който искрено благодари, че се е отзовал на молбата му. Изказа своята благодарност и на управителите на земеделски кооперации и земеделски производители.

 

Маргарита Георгиева – общински съветник.

 

Тя зададе въпрос относно предвидените средства за рехабилитация на детските градини в община Дулово – в какво се състои ремонта, какво точно ще се прави?

 

Юксел Исмаил – зам.кмет на община Дулово.

 

 Той отговори на зададения въпрос, като упомена конкретните действия, които ще се извършат – в ЦДГ Окорш ремонт на тоалетни, ремонт на покрива в ЦДГ Секулово и т.н.  

 

Поради приключилите изказвания, предложения и мнения Ваня Петрова благодари на присъстващите за участието в публичното обсъждане  на Проекта за бюджет 2017г.

 

 

 

 

 

Гр.Дулово

17.01.2017г.                                                   ПРОТОКОЛЧИК:

    /К.Христова/