Докладни

Показани 1 - 10 от 11

УВЕДОМЛЕНИЕ

09.05.2017 14:19

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу чл1, ал2; чл.19, ал.1; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24,ал.2; чл.26,ал.2; чл.27; чл.28, ал.1 и ал.2;чл.29, ал.2 на съответните разрешения на чл.31 и сл.; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредба № 12 за управление на общинските пътища, приета с Решение №156 по Протокол № 14 от 05.04.2005 г. на Общински съвет – Дулово, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово

08.08.2013 15:39

Изх. № …............

 

До

Председателя

на Общински съвет

Дулово

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

20.03.2013 18:32

ОТНОСНО: Изменение в Тарифата за размера на потребителската такса и начина на събирането и при предоставяне на услуги в Звеното за социални услуги в домашна среда по Проект „Помощ в дома” към Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

25.01.2013 12:49

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост – Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Докладна записка

12.11.2012 16:11
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
                    7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://dulovo.bg
 
     
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 ДУЛОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От
д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово
 
Абониране за Докладни