Приемане на изменения в Наредба 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

23.02.2017 17:12

Image removed.ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

       7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

                  

                                                

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. ДУЛОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

д-р Юксел Осман Ахмед - Кмет на Община Дулово

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредба 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Уважаеми  дами и господа общински съветници,

С цел осъвременяване и отстраняване на законови противоречия и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.1, ал.2 и ал.3, предлагам Общински съвет Дулово да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

Приема изменение на Наредба 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

-                             Изменя чл.4, ал.1, т.”а” на „описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна”; 

-                              В чл.4, ал.1 се добавя точка „е” – „обектите за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти”

-                             В чл. 4, ал.1 се добавя точка „ж” – „обектите по т. ”е” от първостепенно значение”

-                             Чл. 15, ал.1 се променя на „Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на  концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общински съвет за срок до 5 години, при условие, че не се възпрепятства, осъществяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление”

-                             Чл. 15, ал.2 се променя на „Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред.”

-                             Чл. 18а, ал.1 се променя на „ С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс, за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.”

-                             чл.32, ал.3 се променя на „Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.”

 

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

 

 

 

С уважение,

Д-р Юксел Осман Ахмед

кмет на Община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:

Юмер Хатиб – зам. кмет на Община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Й. Йорданов - юрисконсулт

Прикачени файлове