ПРОЕКТ

04.10.2016 18:57

ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                

Image removed.

  ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

                 7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

 

З А П О В Е Д

№………/31.10.2016г.

 

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.14,ал.2 от Наредба №11на Общински съвет гр.Дулово, приета с Решение №353/05.03.2003г. изм. и доп. с Решения №….333/21.12.2009г., Решение №424/31.05.2010г.,№515/27.01.2011г,№170/25.09.2012г.,№338/13.11.2013г.;№9/23.12.2015г. на Общински съвет гр.Дулово,

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

         Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в община Дулово, както и честотата на сметоизвозване за 2017г., както следва:

 

І. Райониране за гр.Дулово и граници, където през 2017 година ще се извършват услугите по: събиране,извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на  битовите отпадъци, както следва:

1.     ПЪРВИ РАЙОН –гр.Дулово /централни части/-по график за сметосъбиране и сметоизвозване за гр.Дулово-централни части-/приложение-1/.

2.     ВТОРИ РАЙОН –гр.Дулово - по график за сметосъбиране и сметоизвозване от гр.Дулово-/приложение-2/.

 

ІІ. Райониране за населените места от територията на община Дулово и граници, където през 2017 година ще се извършват услугите по: събиране,извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на  битовите отпадъци, както следва:

       1.ПЪРВИ РАЙОН-по график за сметосъбиране и сметоизвозване   

          от населените места на територията на община Дулово-

         /приложение-3/.

        2.ВТОРИ РАЙОН- по график за сметосъбиране и сметоизвозване  

          от населените места на територията на община Дулово-

          /приложение-4/.

IІІ. Сметосъбирането и сметоизвозването да се извършва съгласно изготвените и съгласувани от община Дулово- графици на „Астон сервиз”ООД  по договор №ПО-07-308 от 07.07.2015г

 

IV.Дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Дулово и почистване на замърсени площи в цялата община   да се извършват от „СОЧ” ЕООД гр.Дулово, съгласно сключен договор.

 

Настоящата заповед да се оповести на населението чрез местните средства за масова информация, а препис от същата да се връчи на Дирекция “Местни приходи” , “СОЧ” ЕООД гр.Дулово и „Астон сервиз” ООД  гр.София.

 

 

 

 

 

 

    д-р Юксел Ахмед:

    КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО          

   

 

 

     изготвил: Мюмюн Неджиб:

     ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”